måndag 3 november 2014

Med reservation för byggnation

Efter en långhelg västerut knackar vardagen på dörren igen. Så nu har jag skrivit reservationen från kommunstyrelsens sammanträde i onsdags angående Översiktsplanen, del staden.

Det är ett i stora stycken fint dokument, men det finns ett par byggnationer som Centerpartiet ogillar. Därför föreslog jag på kommunstyrelsens sammanträde i onsdags att ärendet skulle skickas tillbaka, så att planen kunde bli bättre. Återremissen avslogs, men vi var i alla fall två ledamöter som röstade för, då både jag och min partibroder Sten Holmgren tjänstgjorde som ordinarie ledamöter. Här följer reservationen i sin helhet:

Reservation

Dnr KS/2014:530-212

Förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden för antagande

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden har tagits fram med en gedigen process och är i stora stycken ett mycket bra dokument. Dock kvarstår två punkter som Centerpartiet har haft, och fortfarande har, avgörande synpunkter på.

Centerpartiet anser det olämpligt att bygga området som benämns Eriksbergsvägen och vi vill därför att det utgår ur planen. Området har höga naturvärden och är viktigt för friluftslivet. Vi anser att staden med fördel kan växa i de norra delarna.

Även när det gäller Stortorget är det viktigt att freda detta från nya, stora fastigheter. Det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande. I detta ingår möjligheter till torghandel – den delen får gärna utökas - och andra aktiviteter som kräver plats.

Centerpartiet anser att denna fråga är av så stor principiell vikt att den ska skrivas in i Översiktsplanen.

Vid kommunstyrelsens beslut, yrkade Centerpartiet återremiss på förslaget för att arbeta in följande förändringar i Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun del staden:

Området för byggnation vid Furuliden, benämnt Eriksbergsvägen, ska utgå.

Stortorget ska fredas från nybyggnation. Ett torg ska vara ett torg som en öppen mötesplats för människor.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut.

Katrineholm 29 oktober 2014Inger Fredriksson, Centerpartiet Sten Holmgren, Centerpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar