söndag 31 maj 2015

Centerkvinnor vårrusade i vårregn

Jag har skrivit tidigare om att Centerkvinnorna i Stora Malm har laddat för Vårruset i Norrköping. Hur gick det, undrar kanske någon. Ja, hela laget, alla sex deltagarna tog sig i mål, även om det började regna ordentligt efter halva loppet, vilket gjorde gatorna förrädiskt hala. Någon fin lagbild blev det inte, eftersom vi efter loppet mer såg ut som doppade katter än som de pigga centerkvinnor. Vi får se hur det blir nästa år. Tröjor har vi ju och en del har ganska nya skor...Avdelningens ordförande Hjördis Stenberg och Christel Persson sprang båda för lag Centerkvinnorna i Stora Malm."Lagkaptenens" tröjbevis.

lördag 30 maj 2015

Grattis Kerstin Björklund och Warbro kvarn

Ligger lite efter med mitt bloggande. Vill ändå passa på att uppmärksamma att Kerstin Björklund, Warbro kvarn, har blivit invald i Svenska dryckesakademin. Ett bra val, som man är ute efter kompetens. Warbro kvarn värnar småskalighet och har nischat sig genom att förädla gamla kulturgrödor. Dryckeskultur bygger också på kvalitet. Det ska bli spännande att se vad som kan växa fram i Sköldinge och Katrineholm genom detta nya uppdrag. Stort grattis!

torsdag 28 maj 2015

Landsbygdsfientlig VA-plan

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde skickades förslaget till VA-plan för Katrineholms kommun ut för utställning. Planen handlar om hur kommunen ser på vatten- och avloppshanteringen inom Katrineholms kommun. Det kan låta som ett litet oskyldigt dokument, men man kan bedra sig. Eftersom det fanns med en skrivning i förslaget, som innebär att bostadsbyggande på landsbygden skulle försvåras, så gjorde jag en markering vid mötet genom att begära att skrivningen skulle tas bort.

Så blev nu inte beslutet. Här följer mitt yrkande:

"Alla kommuner ska ha en VA-plan. Katrineholms kommuns förslag till ny plan har tagits fram av en arbetsgrupp och en styrgrupp. I styrgruppen från Katrineholms kommun har endast majoriteten haft representanter. Centerpartiet har därför inte kunnat påverka arbetet under processen att ta fram en ny plan.

I planen finns ett citat som saknar källhänvisning. Citatet är dock anmärkningsvärt, eftersom det starkt skulle begränsa möjligheten att bygga på landsbygden, det vill säga motverka landsbygdsutveckling. Centerpartiet motsätter sig därför denna skrivning.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Yrkande
Att godkänna förslaget till VA-plan för Katrineholms kommun med ändringen att texten under 2.3 Översiktsplan ”Att lokalisera ny bebyggelse inom befintliga strukturer är viktigt för en hållbar utveckling av landsbygden ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det utvecklar den service och infrastruktur som finns och medför att värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden kan bevaras. Lokalisering av ny bebyggelse ska i huvudsak ske längs med stråk där det finns befintlig infrastruktur och service, till exempel kommunalt vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, fibernät, skola eller handel.” utgår."


Fler måste höras om handelspolicyn

Igår skickade en enig kommunstyrelse tillbaka förslaget till Handelspolicy för Katrineholms kommun. Huvudanledningen var att bereda den ytterligare med synpunkter från fler instanser. Och möjligen att några punkter kommer att utgå.

Från Centerpartiets sida uttryckte jag mig så här om förslaget till handelspolicy:

"Handelspolicyn är ett vackert layoutat dokument. Dock saknas policyn förankring och kan knappast ses som ett dokument som kan vara styrande för hur Katrineholms kommun ser på handel i hela Katrineholms kommun. De remissinstanser som har fått yttra sig tycks slumpartat utvalda och här saknas helt lanthandlare på landsbygden. Även om de kanske inte haft tid att besvara en remiss, så borde de åtminstone ha fått frågan.

Detta dokument angår inte enbart handeln som näring, utan lika mycket kunderna och kommunens egen organisation. Policyn måste därför även sändas på remiss till berörda nämnder, vilka bör vara service- och tekniknämnden, kultur- och turismnämnden samt bygg- och miljönämnden. För att i någon mån få med kundperspektivet kan kommunens pensionärsråd och handikappråd yttra sig över policyn. Lika naturligt skulle det vara att skicka ut förslaget till sockenråden/bygderåden.

Centerpartiet har utöver detta synpunkter på skrivningarna under rubriken Framtida planer, som är missvisande och där särskilt stycket om omgörningen av torget inte hör hemma i policyn. Vidare bör texten i övrigt under rubriken skrivas om så att den omfattar vad som planeras och som kan påverka handeln utanför stadsgränsen."

Ett visst gehör blev det alltså för detta.

Verksamhetsuppföljning som ljuv musik...

Vid gårdagskvällens kyrkofullmäktige i Katrineholm skedde verksamhetsuppföljningen på ett alldeles särskilt sätt. Vi fick ett smakprov på vad kyrkans egen musikskola kan åstadkomma. Mycket trevligt och inspirerande!

I denna stämning, en ljuv försommarkväll, gick det sedan lätt att ta sig igenom bokslut, revisionsberättelse, målkapital och lite andra ärenden. En bra kväll, helt enkelt, som vi gärna hade delat med några åhörare från allmänheten.

tisdag 26 maj 2015

Yrka, yrka, yrka...

Har just förberett två yrkanden inför morgondagens sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. På sedvanligt sätt glöms landsbygden bort när planer görs. Det ena ärendet handlar om VA-planen, där det finns en skrivning som är direkt fientlig mot byggnation på landsbygden. Den vill vi ha bort från Centerpartiets sida.

Det andra ärendet är en handelspolicy för Katrineholms kommun, där det nästan bara handlar om handeln i stadskärnan. Den har remissats till vissa affärer, men inte till någon lanthandel. Gör om och gör rätt!

måndag 25 maj 2015

Ofattbar grymhet

Läser försiktigt TT-artikeln om vad FNs särskilda sändebud Zainab Hawa Bangura berättar om det sexuella våldet i väpnade konflikter. Det är ofattbart och ändå är texten filtrerad av en journalist. När ska detta våld få ett slut?

Våldtäkt är ett brott mot mänskligheten.

Hur kommer det sig att pojkar och män vill göra detta mot flickor och kvinnor som ju skulle kunna vara deras systrar och mödrar? När släpper spärrarna så totalt?

Den som kunde hitta lösningen på detta skulle vara värd världens alla fredspris.

lördag 23 maj 2015

Stoppa skrytbygget på Stortorget

idag skrivet Katrineholms-Kuriren om att kvadratmeterskostnaden för att bygga det vinnande bidraget "Klädd till fest" inte tagits ner till rimliga nivåer och att KFAB inte kan ta den risken enligt VD Ingemar Eriksson.

Mycket bra om KFAB sätter ner foten. Det duger inte att riskera bolagets medel på detta bygge.

centerpartiet har hela tiden varit tydliga. Vi tror inte på att bygga hus på torget. Det är människorna som gör ett torg levande, inte byggnader.

torsdag 21 maj 2015

I rörelse

Centerpartiet är en folkrörelse. Idag är jag verkligen i rörelse(n). Startade 05.45 med pendlarkampanj på Katrineholms C, fortsätter med träff med länets gruppledare vid 15-tiden och avrundar med en liten länskonferens.

Se där, ett liv i rörelse!

onsdag 20 maj 2015

Dags för blomskottsauktion

Ikväll är inte en kväll som andra. Ikväll ska Centerkvinnorna i Stora Malm på slingriga vägar ta oss ut till Norroten i Sköldinge för att hålla det årliga majmötet som innehåller blomskottsauktion. Tyvärr så står blommorna redan i dubbla rader hemma hos mig, men något nytt brukar få följa med hem. Vi får se vad det blir.

tisdag 19 maj 2015

Inte riktigt godkä(m)t...

I bokslutsdebatten sa Lars Härnström (M) att det här bokslutet var examen för samarbetet mellan (S) och (M) i Katrineholm och att väljarna har uppskattat samarbetet.

Då kunde jag inte bara låta bli att göra ett inlägg:

"Det var examen i höst för samarbetet, sa Lars Härnström. Ja, visst! Men hur blev betyget?

Moderaterna tappade två mandat och drygt tre procentenheter lokalt. Man får nog säga att väljarna inte tyckte att det var riktigt godkänt."

Ansvarsfrågan delades upp

Alla fick ansvarsfrihet, men oppositionen nådde åtminstone den framgången i kommunfullmäktige att ansvarsfrågan delades upp, så att frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen behandlades för sig.

Inga argument bet dock på majoritetens Socialmoderater, den här gången förstärkta av Miljöpartiet. Så här argumenterade jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Ja, så var det dags igen. I normalfallet diskuteras inte revisionsberättelsen och det ska vi inte göra i dag heller. Det som vi – alla ledamöter här i fullmäktige – ska göra är att pröva om våra ledamöter i nämnder och styrelser har fattat de rätta besluten och styrt över verksamheten på så sätt att de kan beviljas ansvarsfrihet för året som har gått.

Frågan vid förra sammanträdet var INTE om revisorerna lämnat ifrån sig ett dåligt underlag. Jag, och Centerpartiet, har inga invändningar mot berättelserna.

Det vi har, och fortfarande har invändningar mot, är vad de fakturor står för som har dykt upp om Logistikcentrum efter det att revisorerna fullgjort sitt arbete. För att få frågetecknen utredda såg vi ingen annan möjlighet än att vänta med den delen av ansvarsprövningen som gäller kommunstyrelsen.

Med samma motivering yrkar Centerpartiet att förslaget till beslut delas upp, så att ansvarsfrågan för kommunstyrelsen behandlas för sig och övriga nämnder, som ingen haft synpunkter på, kan behandlas tillsammans."

Välgömda rättigheter

Ja, det blev en lång dags färd mot natt, när kommunfullmäktige i Katrineholm höll sitt majmöte. Ett av ärendena handlade om bolagsdokumenten för Sörmland Vatten och Katrineholms Vatten. Detta ärende, som jag skrivit om flera gånger tidigare här på bloggen, hade vi i oppositionen återremitterat för att få in de så viktiga skrivningarna om vad kommunalrättsliga principer egentligen handlar om.

Men att tala om det, var inte nödvändigt, ansåg Johan Hartman (M). Det här var ju dokument som man måste ha, men som inte ska läsas...

Ja, så här yttrade jag mig i alla fall på mötet:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Ja, nu är ärendet här igen och ingen förändring har skett. Det som jag tycker är tråkigt är att huvudanledningen till återremissen har förpassats till en bisats. Presidiet fick mitt yrkande skriftligt:

Och återremiss av bolagsordningarna, vad gäller ändamålet så att det följer lagstiftningen och skrivningar om de kommunalrättsliga principerna – självkostnad, lokalisering och likabehandling förs in.

Det var alltså ändamålsparagrafen som var anledning till att skicka tillbaka ärendet, inte det som vi också yrkade på, nämligen antalet ledamöter, ersättare och offentlighetsprincipen.

Nåväl. Eftersom ingenting har gjorts för att göra det som vi i oppositionen bad om för att bolagets kunder ska veta vad som gäller och vad den kommunala kompetensen innebär, så har vi yrkat på en ny lydelse av paragrafen, där de kommunalrättsliga principerna om självkostnad, lokalisering och likabehandling läggs till.

Det här är för att göra det tydligt för kunderna och även för dem som inte är kunder vad som gäller. Det är dessutom ett förtydligande som lekmannarevisorerna pekat på behöver göras.

Jag vidhåller därför för Centerpartiets räkning vårt yrkande från kommunstyrelsen, vilket framgår av reservationen, det vill säga ny skrivning av ändamålsparagrafen samt yrkandet om styrelsens sammansättning och om offentlighetsprincipen."

måndag 18 maj 2015

Lång dags färd mot natt

I kväll är det dags igen för kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Det lär bli ett möte som pågår fram till 23. Vi hann inte med alla ärenden vid mötet i april och det kan säkert bli livfullt även ikväll, då två av ärendena som vi försökte behandla då inte hade det underlag som minoriteten önskade och därmed fanns det skäl för en minoritetsåterremiss.

Ikväll ska alltså frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen prövas igen, bokslutet ska godkännas och bolagsordningen för Sörmland Vatten och Avfall AB godkännas.

måndag 11 maj 2015

Post partiledardebatt

Dagen efter den TV-sända partiledardebatten är det väl bara att konstatera att centerledaren Annie Lööf står som den stora vinnaren, enligt medias samstämmiga rapporter. Allra sämst gick det för vice statsminister och språkröret Åsa Romson, MP. Hon sjönk som en sten redan i inledningen med det redan beryktade bilden av Medelhavet, inte bara som ett dödens hav, utan som likvärdigt förintelsens koncentrationsläger.

Det där uttalandet lär Romson få leva med länge.

För egen del tycker jag att debatten inte direkt var någon politisk höjdare. Det var ganska förutsägbart. Dessutom lyckas inte utfrågarna med sitt uppdrag att hålla debatten under ordnade former. Här finns mer att göra för att undvika det SM i munhuggning som dessa debatter utvecklats till att bli.

lördag 9 maj 2015

Vådan av enmansvalkretsar

Läser lite mer om valutgången i Storbritannien. Utgången, som den presenteras, är att de konservativa har gjort ett jättebra val och tagit storslam medan arbetarpartiet har gjort en brakförlust. Det är både sant och osant. Eftersom det brittiska valsystemet bygger på enmansvalkretsar, där vinnaren tar allt och tvåan får intet, så kan resultatet bli detta.

Labour, arbetarpartiet, ökade mer i procentenheter i valet, än Tories, de konservativa - +1,5 jämfört med +0,8, men tappar ändå 26 mandat! Och de konservativa tar samtidigt 24 nya med sin ökning.

Här handlar det alltså om var väljarna bor, inte om hur många de är!

Skotska nationalistpartiet, som ökade med 3,1 procentenheter, och som totalt samlar 4,7 procent av väljarna i hela Storbritannien, får hela 56 mandat för sina 4,7 procent. Det omtalade Ukip får 12,6 procent och har gjort den största väljarframgången bland partierna, får trots sin framgång endast ett mandat och är lika stora, eller små, mandatmässigt som De gröna som får ett mandat för 3,8 procents stöd bland väljarna.

Men som sagt, väljarna bor på fel ställe.

fredag 8 maj 2015

En partiledares ansvar

Valresultatet i Storbritannien överraskar. Tre partiledare avgår. Man ska inte ta viktiga beslut på fastande mage eller utan att vara utsövd. Jag tycker att dessa partiledare inte tar sitt fulla ansvar. Visst, de bör bereda plats för förändring och för en nyefterträdare, men de bör se till att reträtten är ordnad och att efterträdare finns som är redo.

torsdag 7 maj 2015

Intervjuad i närradion

I går var det Centerpartiets tur att få plats i Katrineholms närradio. Yngve Larsson intervjuade mig om hur jag ser på politiken i smått och stort från mitt perspektiv som gruppledare för Centerpartiet.

Mycket kändes nog igen sedan tidigare. Det vore intressant att veta om någon lyssnade och hade synpunkter. Syftet med min medverkan måste ju ända vara att få fler att välja Centerpartiet nästa gång som de får chansen. Eller varför vänta? Medlem kan man bli redan idag!

onsdag 6 maj 2015

Vägen till jämställda pensioner utreds

Ja, nu ska vägen till jämställda pensioner utredas! Frågan om att göra pensionen mer jämställd - eller ännu mer rakt uttryckt - se till att kvinnor får med att leva på som pensionärer, har drivits länge av Centerkvinnorna. En arbetsgrupp under ledning av riksdagsledamot Solveig Zander tog fram ett helt paket med insatser till Centerkvinnornas förbundsstämma i Jönköping ifjol. Nu har Solveig Zander, som ingår i den grupp som följer pensionsöverenskommelsen på statlig nivå, fått fram att Jämställdhet ska bli ett nytt delprojekt inom pensionsöversynen.

Så här står det i ett pressmeddelande om detta:

"Delprojektet Jämställda pensioner syftar till att analysera och bemöta skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Delprojektet kommer att behandla problematiken kring ojämställda pensioner i ett brett perspektiv – vad som orsakar ojämställdheten och vad som kan göras för att minska den. Det inrymmer bland annat en kartläggning av de allmänna pensionernas och tjänstepensionernas bidrag till ojämställdheten, effektiviteten i nuvarande regler kring efterlevandeskydd, frågan om delad pensionsrätt vid boskillnad och om de befintliga reglerna om överföring av premiepensionsrätt kan nyttjas i större utsträckning."

Alltsammans krav som Centerkvinnorna drivit och driver!

tisdag 5 maj 2015

Vad vattenkunderna vet

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om Centerpartiets yrkande i kommunstyrelsen angående revideringen av styrdokumenten för Sörmland Vatten och Avfall AB. Jag har skrivit om själva ärendet flera gånger tidigare här på min blogg.

Tyvärr har inte kommunrevisorn lyssnat till oppositionens synpunkter, utan tycker att dokumenten är bra som de är.

Så min fråga från artikeln kvarstår. Hur många vattenkunder känner till kommunallagen? Vad självkostnad och likabehandling är förstår nog fler. Det är därför vi vill att detta ska införas i bolagsordningen, precis som revisorerna hävdar.

Så det blir att ta det en gång till i kommunfullmäktige. Så att åtminstone jag och övriga i oppositionen har gjort vad vi kan för att förtydliga under vilka förutsättningar bolaget verkar.

Gäst hos Hyresgästerna

I dag har jag och Centerpartiet varit inbjuden på ett trevligt frukostmöte med Hyresgästerna i Katrineholm och Vingåker. Alf Andersson bjöd på information till kaffet om hur hyresgästföreningen arbetar och om hur boendemarknaden ser ut i Katrineholm. Ett informativt och konstruktivt möte.

måndag 4 maj 2015

Inbjudan från Ärkebiskopen

Det känns högtidligt. Med posten väntade en inbjudan från Ärkebiskop Antje Jackelén till Uppsala domkyrka söndagen den 6 september. Klart att jag måste komma, eftersom det handlar om biskopsvigning av Johan Dalman, som då blir ny biskop för Strängnäs stift.

Högtidligt och ansvarsfullt.

söndag 3 maj 2015

Självkostnadsprincip och likabehandling

Kommunstyrelsen sa i onsdags nej till att skriva in de kommunalrättsliga principerna om självkostnad, lokalisering och likabehandling i bolagsordningen för Sörmland Vatten och Avfall AB.

Det är viktiga principer som behöver göras tydliga, så att alla kommuninvånare vet vad som gäller. Därför yrkade jag för Centerpartiets räkning, tillsammans med Tony Rosendahl (V), Gudrun Lindvall (MP) och Ewa Callhammar (FP) på att detta skulle skrivas in, vilket också var vad bolagets revisorer föreslagit.

Majoriteten tyckte dock annorlunda. För dem gäller andra principer.

Kosläpp var ordet

I helgen har en rad mjölkgårdar ordnat med kosläpp. Det är en stor sak nuförtiden, precis som det var förr, fast då av en annan anledning.

Jag minns själv hur det var. Korna, som hade stått uppbundna under vintern, leddes ut i försommarljuset, kjeste och stångades lite grann för att mäta krafterna och visa sin glädje. När vårsprittet lämnat kroppen började de beta bland maskrosorna. Lite rodeo var det allt över det, men det gick över efter första dagen.

Nu är det mer stor cirkus. Småbarn och föräldrar åker långt iväg för att titta på ystra kor, som oftast befinner sig i en lösdriftsladugård och alls inte skulle behöva vistas ute för att röra sig ganska fritt.

Fast det kan inte hjälpas. Jag saknar kor som får beta fritt och som vintertid kan äta hö och inte syrat gräs i form av ensilage. Jag förstår att jag lever i en förgången tid och att dagens mjölkbönder knappt överlever ens på rost och röta. Lönsamheten har tvingat fram rationaliseringarna. Ändå vill jag ha Majros, Stjärna, Tärna och de andra på bete. Det är riktigt kosläpp.

fredag 1 maj 2015

Samordnare eller utredning?

Det tycks finnas två mediciner som den socialdemokratiska regeringen ordinerar - samordnare eller utredning. I dag, den första maj, berättar statsminister Stefan Löfven att han tänker tillsätta en samordnare för att lösa ungdomsarbetslöheten. Eller ja, det handlar kanske mer om ungdomar som inte går i skola eller som har ett arbete, ungdomar som är utanför.

Det är tveksamt om ännu en samordnare kommer att lösa detta. Det som behövs är en satsning på jobb åt ungdomar, exempelvis genom att göra dem mer intressanta att anställa. Alliansregeringen sänkte arbetsgivaravgiften för unga under 26. Den rödgröna regeringen planerar för återställning.

Här kunde det ske en samordning av regeringspolitiken, så att den lägre arbetsgivaravgiften blev kvar. Det skulle gynna unga.