onsdag 30 september 2015

Avvakta med Djulö skola

I dag hade kommunstyrelsen i Katrineholm att hantera ett ärende om Djulö gamla skola och marken däromkring. Det är ett gammalt ärende, där kommunen skulle ha genomfört ett markbyte för att ordna en tillfartsväg till Duveholms herrgård. Nu blev det inte så och markaffären gick tillbaka våren 2014.

Nu var det dags att bebygga detta område genom att först riva skolbyggnaderna och sedan sälja marken till någon hugad spekulant som vill bygga.

Detta fanns paketerat i ett ärende till kommunstyrelsen.

Vi från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade att ärendet skulle återremitteras för att undersöka möjligheterna att flytta skolhuset, plocka ner fastigheten eller se om skolbyggnaden kan ingå i byggnationen. Vår uppfattning är att Katrineholm behöver vara rädd om stadens äldre byggnader och att det inte kan brådska med att lämna ut fastigheten till försäljning, då det redan gått mer än ett år sedan fastigheten kom i kommunens ägo igen.

Men vårt förslag om återremiss avslogs av majoriteten bestående av (S) och (M).

tisdag 29 september 2015

I demokratins tjänst

Det kan finnas någon som tror att en lokalpolitikers vardag är vilsam. Efter att under fyra dagar haft förmånen att representera Sörmland vid Centerpartiets partistämma i Falun med sammanträde från 08.00 till 23.30 tar vardagen vid.

I dag ska jag prata med närradion i Katrineholm om vad som hände på stämman i Falun. Därefter bär det av till Strängnäs för arbete för stiftet med en rad församlingars församlingsinstruktioner.

På kvällen väntar medlemsmöte med nya medlemmar och för dem som är nyfikna på Centerpartiet och vill veta mer.

Så det blir mer än en heldag i demokratins tjänst.

måndag 28 september 2015

Nej, jag fick inte LOV

I stämmodebatten måste man vara rapp och saklig. Debattminuterna försvinner fort.

Så när det var dags för välfärdsområdet, där min motion om att utöka LOV, Lagen om Valfrihetssystem, sa jag en del av det här...

Centervänner, jag börjar lite inför kvällens bankett, får vi LOV?

Centervänner! Jag förstår att det ibland kan vara svårt att passa in motioner i rätt område och rätt kommitté. Min motion är en följd av de beslut som Centerkvinnorna har fattat om att utveckla Lagen om Valfrihetssystem, så att den omfattar fler områden och såväl kan som ska användas i alla kommuner.

Det handlar alltså egentligen inte om det som vi får LOV att göra redan idag, utan om det vi INTE får LOV att göra. Om de framförallt röda kommuner, där valfrihet är farligt.

Och så hann jag nog nästan yrka på bifall till att-satsen, att LOV görs obligatoriskt för kommuner, landsting och regioner.

Det jag sedan skulle ha sagt var följande:

Men det handlar inte bara om patientmakt och sjukvård, som man kan tro, enligt partistyrelsens yttrande, det kan också handla om mat, om hemtjänst, äldreboenden och olika servicetjänster.

I Centerpartiets valmanifest inför valet 2010 fanns kravet om att låta LOV bli obligatoriskt i alla kommuner. Det är därför högst rimligt att vi fortsätter att driva det och utvidgar det så att även landsting och regioner omfattas.

LOV ger människor möjlighet att välja själva. LOV är därför närodlad politik.

Att vidga LOV är också en jämställdhetsfråga, där kvinnor ges fler arbetsgivare och ökade möjligheter att starta och driva företag.
Det är dags att gå vidare så att vi får LOV att göra mer.

Bifall till 5.19.1

Eftersom jag fick nobben för mitt förslag, så blev det självklart inte någon dans på partibanketten. Kan ombuden nobba, så kan jag det också!

Politik är musikval

Inför min medverkan i Närradion får jag möjlighet att välja musik. Musik är politik, förstås, men jag tänker nog inte rota fram Jan-Erik Backs avskedspresent - Staten och kapitalet...

Får se om jag kan hitta något garageband i bilen...

Synd att det nog inte funkar med Faludansen!

lördag 26 september 2015

Debattglatt dygnet om

Stämmodagarna i Falun är intensiva. Vi börjar debatteroch beslut vid klockan 08.00 och slutarvid midnatt. Det är debatter med stor värme. Nu behandlar vi jobb och företagande, med förslag om att göra det enklare att driva företag.

Något senare i dag ska jag upp i debatten om att fler ska få LOV.

torsdag 24 september 2015

Nu gör vi Falun grönare

På tåget mot Falun för fyra intensiva dagar med Centerpartiet och centerpartister från hela landet. Det ska bli skoj och arbetsamt. Måste antagligen ha koll på vartenda beslut. Om nu inte ombuden redan från början inser att hedersuppdraget att justera protokollet bör gå till någon annan.

onsdag 23 september 2015

Nej till medborgarförslag

Nej, varken barn eller vuxna ska få höras i Katrineholm genom att lägga förslag som blir handlagda. Kommunfullmäktige i Katrineholm sa ännu en gång nej till Centerpartiets motion om att kommunen ska införa medborgarförslag.

Så här argumenterade jag i debatten:

"Det kan knappast vara någon hemlighet att Centerpartiet anser att fler röster ska höras i Katrineholms kommun. Vi vill att fler ska kunna lägga förslag och också få dem beredda. Det är därför som vi i flera motioner har lagt fram förslag om att Katrineholms kommun ska göra som så många andra kommuner har gjort – nämligen införa medborgarförslag.

I min och Sten Holmgrens motion tar vi särskilt upp vad Barnkonventionen säger om barns rättigheter.
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Det här står i artikel 12 i Barnkonventionen.

Inte med en rad omnämns Barnkonventionen i svaret till motionen. Inte med en rad. Det är mycket anmärkningsvärt! Varför ska inte barn kunna höras den här vägen, varför ska inte barn och ungdomar ges möjligheten att lägga förslag, förslag som tas på allvar, genom att de bedöms och besvaras på ett systematiskt sätt.

Ett medborgarförslag får framställas av barn och unga. Det som avgör är om den som ställer förslaget är folkbokförd i kommunen eller inte.
I
bland talas det om att sänka rösträttsåldern för att unga ska få mer inflytande i samhället. För min del är den avgörande frågan att rösträtten hänger ihop med möjligheten att bli vald. Till dess att vi har förändrat detta, så är medborgarförslag ett viktigt steg för att öka ungas inflytande i samhället.

Vi ska inte bara lyssna till barnen, vi ska också låta dem uttrycka sina förslag. I alla fall om vi vill följa FNs konvention om barnens rättigheter.

Bifall till motionen."

I inläggen från den socialdemokratiska majoriteten framfördes att kommuninvånarna redan idag kan lämna förslag och att allt redan idag fungerar så bra, att det liksom inte är nödvändigt med någon förändring.

Och ve, skulle medborgarförslag komma att införas, så kan det komma in förslag från så förslagna medborgare att handläggningen inte alls kan ske skyndsamt!

Så lösningen är att inte handlägga förslagen alls, utan att säga nej till motionen om att införa medborgarförslag.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Nej till reserver i äldreomsorgen

I måndags beslutade kommunfullmäktige i Katrineholm om min och Anita Karlssons motion om att bygga upp ett system med reserver inom äldreomsorgen för att kunna möta förändringar som inte är förutsägbara.

Jag tyckte att jag var tydlig i argumenteringen i mitt anförande enligt följande:

"I dagarna har vi kunnat läsa om hur hemtjänsten går med underskott i Katrineholms kommun. Underskottet ska tas igen genom att personalstyrkan minskas. Färre vikarier ska användas. Samtidigt som hemtjänsten brottas med ökade kostnader blir köerna till boende med särskild service längre. De som är i behov av en plats får alltså vänta och under väntan så behöver de hemtjänst.

Centerpartiet har inte skrivit den här motionen av någon illvilja. Vi har sett att behoven finns och att de inte alltid är förutsägbara ett år eller mer i förväg när budgeten läggs. Visst har vi planer och prognoser, men hälsan tiger inte still. En stroke kommer nästan alltid överraskande och ett benbrott är högst sällan planerat. Hälsoläget kan ändra sig oerhört snabbt. Det är för att möta sådana svängningar av behoven som jag och Anita Karlsson har skrivit motionen.

Vi vill med motionen att det ska finnas ekonomiska reserver för att möta oförutsägbara volymökningar, alltså inte sådant som hör till antalet åldringar utan till sådana förändringar som är stört omöjliga att planera. De går möjligtvis att planera ATT de infaller, men inte NÄR de infaller och i vilken OMFATTNING.

Vi vill se en reserv, en buffert för att möta det oplanerade med förebild från det system som har fungerat bra inom Bildningsförvaltningen.

Det går naturligtvis inte att jämföra systemen tvärs över, men tanken är att skapa reserver för det oväntade och att ha beredskap för det. Behövs reserverna inte det här året, så är det bra, men personalen och övrig verksamhet ska inte behöva lägga om eller lägga ner sin verksamhet för att åldringar har fått ett större behov av hjälp.

Vård- och omsorgsförvaltningen ger oss rätt. Förvaltningen säger i sitt yttrande att dagens fördelning av resurserna inte är optimalt och den ger oss rätt i att resursfördelningssystemet behöver tillföras fler aspekter exempelvis antalet personer i behov av insatsen och vilken typ av insats. Men när det är dags att dra konsekvenserna av detta, då tar det stopp. Om vi hade kunnat se en antydan till förändring i resursfördelningssystemet, då hade jag som motionär kunnat vara mer nöjd idag. Då hade åtminstone det funnits en antydan till förbättring för framtiden, att budgeten skulle beräknas på ett sätt som mer motsvarade verkligheten.

Vårt syfte med motionen är att de som behöver hjälpa verkligen också ska få det. Det är därför som vi har skrivit motionen, så att centrala reserver ska kunna användas om verkligheten avviker från planen.

Därför yrkar jag fortfarande bifall till motionen!"

Men så enkelt var det naturligtvis inte. Enligt Ulrika Truedsson (S), ordförande i nämnden, har Katrineholm redan ett bra system där demografin - "antalet huvuden" (ja, hon sa så) - bestämmer tilldelningen.

Så jag fick försöka en gång till att försöka förklara att demografin inte säger något om hur befolkningen ser ut, om de kommer att bryta benen i närtid eller få en stroke, som kräver dubbelbemanning.

Men då var det inte resursfördelning det handlade om, utan om volymökning...

Ja, vid det läget var det nästan dags att citera Stenmark.

Och naturligtvis blev det avslag på motionen. Den kom ju från fel håll.


tisdag 22 september 2015

Skolbeslut rev upp känslorna

Jag lyckades få till kommunfullmäktigekvällens starkaste reaktion på mitt inlägg om skolförstudien i Katrineholm. Den som vill lyssna på reaktionen, kan följa webbsändningen på kommunens hemsida. Med lite tur kan man leta sig fram till inlägget med hjälp av bokmärken.

Så här löd mitt inlägg:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är ett viktigt dokument, som vi kommer att diskutera flera gånger här i kommunfullmäktige. Vi måste naturligtvis veta i vilket skick våra skolor är, hur elevutvecklingen ser ut i förhållande till bostäder och arbetstillfällen och hur väl – eller illa – dagens skolbyggnader passar in i morgondagens verksamhet och pedagogik.

I dag ska vi skicka tillbaka förstudien till kommunstyrelsen, så att den kan komma tillbaka i någon form i en budget.
Det där är en helt korrekt politisk hantering.

Ett beslut som kommunstyrelsens majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna också fattade var att låta KFAB göra en djupare analys av Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge-, Strångsjö- och kulturskolan fastighetsstatus samt att göra en bedömning av skolornas underhållsbehov. KFAB skulle också i den djupare analysen tala om, om skolorna bör BYGGAS OM, SÄLJAS eller RIVAS.

Det var bara jag och Centerpartiet som reagerade mot detta och ville ha bort skrivningen om ”byggas om, säljas eller rivas”.

Vår uppfattning är tydlig. Det är inte kommunens bostadsbolag som ska fatta politiska beslut om skolornas framtid. De här besluten ska fattas av politiker.

Jag ser inte annat än att det här var en tydlig markering från övriga partier att frånsäga sitt ansvar för beslut om de utpekade skolornas framtid."

Visst ska vi fira!

Ja, visst ska vi fira att Katrineholm fyller 100 år. Men inte till vilket pris som helst. Vid gårdagens kommunfullmäktige förklarade jag hur Centerpartiet resonerar:

"Centerpartiet och Centerpartister tycker om att fira framgångar och födelsedagar. Det är därför som vi brukar säga att vi går på lokal, när vi har fått igenom så mycket som en att-sats. (Det kan majoriteten tänka på här under kvällen… Tänk på att ni genom att stödja våra förslag också stödjer näringslivet och därmed kan höja Katrineholms placering på rankinglistan.)

Men vi firar med egna pengar och vi firar för att det är roligt och utan överdrifter.

När frågan om firandet av Katrineholms 100-årsjubileum kom upp vid kommunstyrelsens junisammanträde, så hade styrelsen vid samma möte fått besked om kommunens ekonomi, där prognosen pekade på stora underskott i nämndernas ekonomi. Vi hade också ett ärende där kommunchefen lade fram ett sparpaket för nämnderna, som bland annat innehöll stora besparingar på föreningsbidragen och höjda kostnader för enskilda.

Centerpartiet tyckte inte då i juni, och vi tycker inte det fortfarande, att det var rimligt att avsätta ett så stort belopp som tre miljoner till ett firande – även om pengarna skulle finnas i form av återbetalningen från AFA-försäkringen.

Det är detta som vi framförde i en reservation i kommunstyrelsen då och det är det som Centerpartiet tillsammans med Vänsterpartiet framför i vårt särskilda yrkande.

Detta är Centerpartiets invändning till det beslut som kommunfullmäktige nu ska fatta, alltså att skicka tillbaka förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen."

Klart tänderna ska med

I kommunfullmäktige handlar det om att ständigt vara på bettet. Vid gårdagskvällens sammanträde i Katrineholm hade vi möjlighet att prata om en kommande familjecentral. För att familjecentralen sak bli ännu bättre ville vi från Centerpartiet ha med förebyggande tandvård i paketet.

Så här argumenterade jag för detta:

"Centerpartiet ser stora fördelar med att inrätta en familjecentral och det är, som jag tar upp i reservationen, en fråga som har diskuterats under flera år här i kommunen. Det är en viktig satsning. Men det finns en aktör som saknas i planen och det är Folktandvården, så att den förebyggande tandvården, som är så viktig kan komma med tidigt.

Det handlar om att ge alla barn en bra start i livet genom att ge föräldrar kunskaper om vad som kan ge barn en bättre tandhälsa.
Det var av den anledningen som jag yrkade att ”förebyggande tandvård” skulle tillföras i beslutet. Och det är Centerpartiets yrkande att det ska tillföras beslutet, enligt vad som framgår av reservationen.

Det kan även tilläggas att även Socialstyrelsen nämner tandvård i en kartläggning av familjecentraler (2008). Det är dumt och oklokt att inte ta med förebyggande tandvård, när det finns möjlighet till det.

Bifall till Centerpartiets yrkande att förebyggande tandvård tillförs förstudiens förslag."

Kommunfullmäktige avslog dock Centerpartiets begäran.

måndag 21 september 2015

I den lilla och i den nationella världen

I den nationella världen presenterar (S) och (MP)-regeringen i dag sin budgetproposition, som innehåller mer av allt åt alla, som ska betalas av dem som inte har allt, exempelvis av pensionärer med hemtjänst, landsbygdsbor som måste ta bilen och företagare som får ökade kostnader.

I den lilla världen, i Katrineholm, har vi kommunfullmäktige och (S) och (M)-majoriteten presenterar en rad förstudier om allt vad de vill göra och som ska betalas av dagens och framförallt morgondagens skattebetalare.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

söndag 20 september 2015

Katrineholm - ett år efter valet

Imorgon gör Radio Sörmland ett nedslag i Katrineholm för att höra hur det står till i politiken ett år efter valet. Mellan halv fyra och fyra på eftermiddagen ska representanter från de invalda partierna i kommunfullmäktige få möjlighet att debattera. Jag kommer att representera Centerpartiet och den som inte vill lyssna på detta på radion beger sig lämpligen till Kvarnen i Katrineholm.

lördag 19 september 2015

5:2-dieten är skolvardag

I torsdags kväll hade Centerpartiets kommunkrets ordnat ett temamöte om den mat som kommunen serverar sina gäster. Det kom fram mycket matnyttigt under kvällen på Båltsnäs, vilket inte var förvånande med tanke på kvällens tema. Det som fastnade mest hos mig var att 5:2-dieten var ett använt begrepp inom skolmåltidsverksamheten. Fast inte på det sätt som många kanske tror. Tolkningen här, grundad på praktisk erfarenhet, var att elever äter fem dagar och har två dagar när de inte äter så mycket.

Det gäller förstås inte alla och naturligtvis inte alltid, men tillräckligt ofta för att det ska gå att se ett system i det hela. Det går exempelvis alltid åt mer mat på måndagar och efter lov.

Insikten är obehaglig och funderingarna som den väcker är - vad går att göra åt detta? I en vardag där vi översvämmas av matlagningsprogram och kokböcker, vad är det som gör att inte fler har bättre matvanor? Eller är det just därför, att kockarna har tagit över och människor inte litar på den egna förmågan?

Många frågor blir det, men ingen borde behöva växa upp med 5:2-dieten under skolåren.

torsdag 17 september 2015

Rätt om varför vi behöver kor

Katrineholms-Kuriren hade för några dagar sedan en befängd debattartikel om mjölk och kor. Den propagerade för att alla människor i princip skulle bli vegetarianer och detta som om inte grönsaker skulle behöva näring, exempelvis från koskit, för att växa. Det var så dumt att det nästan inte gick att besvara.

Min förre chef Kjell Andersson, uppväxt i Strängstorp här i Katrineholm, svarar på artikeln på ett alldeles utmärkt sätt. Han skriver om de betande mjölkkornas betydelse för den biologiska mångfalden och för de öppna landskapen. De marker som kor kan hålla öppna, skulle inte användas till grönsaksproduktion eller odlas med spannmål. De skulle växa igen, förbuskas och beskogas.

Kjell Andersson pekar på det som borde vara självklart. Kor är nödvändiga och mjölk är naturens egen sportdryck. (Det senaste skriver han inte, men ställer säkert upp bakom.)

Så slutsatsen blir: Jag kunde inte ha skrivit det bättre själv.

onsdag 16 september 2015

Utmanande utmaning

Katrineholms-Kuriren skriver idag om hur de lokala partierna har svarat på Joha Frondelius utmaning att utmana övriga partier att skänka pengar till tidningens och Röda Korsets insamling till flyktinghjälpen.

Klart vi ska bidra, svarade jag, och därmed blev Centerpartiet det enda parti, utöver Kristdemokraterna som ställde upp på insamlandet.

Man kan tycka vad man vill om olika upprop och hur man bäst hjälper våra medmänniskor. I det här fallet handlar det om en stabil organisation som kan hjälpa människor där de är. Det går mycket väl att stödja. Det hindrar inte att man också kan hjälpa till här i Katrineholm i mötet med dem som redan har kommit hit för att hitta en ny framtid.

tisdag 15 september 2015

Välkommen Åsa Ingårda!

Centerpartiet i Sörmland får en ny ombudsman från 1 oktober. Det blir Åsa Ingård hemmahörande i Runtuna.

Det är ett jättebra val, tycker jag, som har samarbetat en hel del med Åsa.Bilden är från fjolårets filmvecka om fantastiska fruntimmer!

måndag 14 september 2015

Inte KFAB:s sak avgöra skolans framtid

"När kommunstyrelsen i Katrineholm sammanträdde senast fanns en rad olika förstudier att fatta beslut om. En av de större var den om den långsiktiga planeringen för skolorna i kommunen. Studien skickades vidare till kommunfullmäktige för beslut, med ett viktigt undantag. Kommunstyrelsens majoritet – bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkparitet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – gav Katrineholms Fastighets AB, KFAB, i uppdrag att göra en bedömning av underhållsbehovet för Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge-, Strångsjö- och Kulturskolan samt tala om , om dessa skolor ska byggas om, säljas eller rivas.

Centerpartiet stod som ensamt parti upp för att meningen om ”byggas om, säljas eller rivas” skulle tas bort från beslutet.
Vår uppfattning är tydlig. Det är inte kommunens bostadsbolag som ska fatta politiska beslut om skolornas framtid. Dessa beslut ska överlåtas till politikerna. Men det är tydligt i vilken riktning majoriteten vill gå.

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

Så skrev jag i insändaren som var införd i Katrineholms-Kuriren i dag.

söndag 13 september 2015

Missar tyvärr AptitrundanI år blir det tyvärr inte några stopp på Aptitrundan för min del, planeringen fungerar inte för det. Men det var en trevlig tur som jag och Lotta Jonsson (bilden) gjorde. Så trevlig att åtminstone Lotta gör om den i år. Fast sannolikt utan min kampanjtröja på sig.

Sol, vind och vatten...

... är det bästa som jag vet.

Ja, så sjöng Ted Gärdestad och så sjunger många än idag. Nästa helg går det att titta på solenergiteknik. Bland andra Leif och Maria Strand i Granhed ställer upp och visar hur de har gjort för att värma upp sitt hus och sälja el med solens hjälp.

För något år sedan ordnade Centerpartiet ett liknande arrangemang som det kommunen nu genomför.

fredag 11 september 2015

En krona mer för mjölken

Nu blir mjölklöftet av över hela landet. ICA och Willys har lovat att se till att en krona av mjölkpriset kommer att landa hos mjölkbonden.

Ett mycket bra initiativ, tycker jag. Sverige behöver så väl våra mjölkbönder och svenska kor. Mjölk är en fantastisk dryck och kor är fina djur som kan förvandla solenergi genom gräs till ett livsmedel som de flesta av oss kan ta upp näringen från. Dessutom ser kon till att det blir öppna landskap och en levande landsbygd.

Bra tycker jag och Centerpartiet, som startade kampanjen tidigare i år.

Änglar finns i köket

I dag har jag börjat dagen på ett änglalikt vis. Jag satsade på "hotellfrukost" hos Änglarnas Kök på Åsgatan i Katrineholm. De mest morgonpigga gästerna var överens om att företagets änglar skulle starta kvarterskrog.

För änglarna finns i köket! Mums, så gott det var!

torsdag 10 september 2015

Partistämman närmar sig

Ikväll är det dags för ombudsträff och motionsgenomgång inför Centerpartiets stämma i Falun 24-27 september. Det är mycket att gå igenom och det ska som alltid bli intressant att följa diskussionerna. Dessutom ska digitaliseringen öka, vilket ställer större krav på såväl teknik som på ombuden. Spännande!

onsdag 9 september 2015

Äntligen vässades pennan

Ja, i dag har jag gått i författning och skrivit en vass insändare om ett skolbyggnadsbeslut i Katrineholm. Förhoppningsvis så delar insändarredaktören min bedömning och publicerar den inom de närmaste dagarna. Med andra ord - jag räknar med att återkomma!

tisdag 8 september 2015

Motion inlämnad om tillsättning av Överförmyndare

Efter vårens kritik från revisorerna mot Överförmyndarens arbete och skriverierna om Överförmyndarens bristande omdöme, så lämnade vi från Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna in en gemensam motion om att Överförmyndaren ska tillsättas som en vanlig tjänst efter ett ansökningsförfarande. Inget konstigt, bara så att det blir en kompetent person med trovärdighet som får tjänsten.

måndag 7 september 2015

Motioner och program

"Motioner, motioner, motioner...",för att travestera Sven Jerrings referat av den svenska fotbollsmatchen mot Japan. Det är mycket motions- och programläsning just nu inför Centerpartiets stämma i Falun, där jag är ombud för Sörmland.

Jag har inte hunnit läsa riktigt allt än, men jag är glad över att min och Ola Johanssons motion om Yrkeshögskolan har fått en så välvillig behandling av partistyrelsen. Vi får nästan igenom alla våra förslag om att satsa mer på denna utbildningsform som har så tydlig koppling till branschernas behov.

söndag 6 september 2015

Väl vald klädselI dag har jag varit på dubbel biskopsvigning i domkyrkan i Uppsala. Där vigdes biskoparna Johan Dalman till Strängnäs stift och Mikael Mogren till Västerås stift.

Det var mycket högtidligt och det känner säkert alla till som har varit på en biskopsvigning tidigare. Kungaparet var på plats och biskopar från många länder fanns representerade.

Men viktigaste ändå var manifestationen, att söndagens texter talade så tydligt till veckans vändning i flyktingdebatten. Ärkebiskop Antje Jackelén uppehöll sig i sin predikan kring att vi måste göra både ock - både ta emot de som flyr för sina liv och försöka att verka för fred.

Flyktingdebatten handlar också mycket om främlingsfientlighet och om rasism. Därför var det också mycket talande att Johan Dalman valt att vigas i "biskopskläderna" (biskopskåpan och mitran) från biskop Gustaf Auléns tid. Aulén var en orädd biskop som stod upp mot nazismen och såg till att Norge fick utbildade präster genom att viga dem i Strängnäs domkyrka. Ett starkt val av utstyrsel, med andra ord en dag som denna.

På bilden ovan så ger Johan Dalman sin första autograf som biskop.

lördag 5 september 2015

Avslöjande och oroande om nättroll

I dag skriver Niklas Orrenius i Dagens Nyheter om hur systematiskt ett nät av desinformation byggts upp. En mycket bra och tankeväckande artikel av en modig journalist. För han skriver också om de hot som han mött sedan han på sedvanligt journalistiskt sätt försökt komma i kontakt med den ökanda bloggaren Julia Cesar. Sådant borde inte få förekomma i något civiliserat land att man hotar en journalist och hans barn enkom för att han gör sitt jobb.

fredag 4 september 2015

Bondgårdseffekten?

Lyssnar till Vetenskapsradion som talar om bondgårdseffekten, som gör att barn som har växt upp på bondgårdar har mindre risk att drabbas av allergier och astma.

Nu får jag veta att opastöriserad mjölk också är stärkande.

Så skönt att jag är stärkt genom min uppväxt. Men jag har lite allergiska tendenser kvar. Mot människor som är intoleranta.

torsdag 3 september 2015

Viktigt göra brandkollen

Jag har blivit påmind både genom mail och genom ett vykort att göra Brandkollen. Nu är det gjort. Jag får kanske höjd premie från försäkringsbolaget, eftersom jag inte svarade "rätt" på alla frågorna. Men genomgången var definitivt nyttig. Nu vet jag hur det borde vara...

onsdag 2 september 2015

Släpp in tandvården i familjecentralen

Vid kommunstyrelsen i Katrineholms senaste sammanträde behandlades förstudier på löpande band. En av dessa studier handlade om att starta en familjecentral. Det är ett gammalt förslag som har stötts och blötts länge, men som har fallit på ekonomin.

Det är nu en bra förstudie som har tagits fram, men det som saknas är att få med tandvården i sammanhanget. Det är jätteviktigt att den förebyggande tandvården kan nå alla familjer på att bra sätt, för att berätta om vad du själv kan göra för att dina barn ska få den bästa starten.

Majoriteten tyckte inte som Centerpartiet, så jag reserverade mig mot beslutet enligt följande:


"Reservation angående Dnr KS/2015:347 Förstudie om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar

Bakgrund
Det finns många fördelar med att inrätta en familjecentral och det är en fråga som har diskuterats länge i Katrineholms kommun. I förstudien saknas dock en aktör, som skulle kunna tillföra kompetens till familjecentralen och också ha behov av tidiga möten med familjerna. Det handlar om Folktandvården, som har en uppsökande verksamhet för barn som mycket väl skulle kunna inrymmas i en familjecentral.
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:
Yrkande
Att ”tandvård” tillförs i beslutssatsen så att den får följande lydelse:
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överlämna förstudien om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral, förebyggande tandvård och socialtjänst samverkar till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.”
Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.
Katrineholm 26 augusti 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

tisdag 1 september 2015

Drygt 700 sidor stämmohandlingar!

Vad roligt! Nu har de kommit! Drygt 700 sidor med stämmohandlingar inför partistämman i Falun mot slutet av månaden! Nu har jag en rolig och spännande läsning framför mig med motioner, förslag och program.