onsdag 30 januari 2013

Mera motionsslakt

Vid kommunstyrelsens sammanträde i Katrineholm slaktades flera motioner. Folkpartiet fick två motioner hanterade, en avslagen och en besvarad och Kristdemokraternas motion om att erbjuda barn och ungdomar ett besök på Julita gård blev också avslagen.

De klarade sig utan bakslag den här gången var Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men de hade å andra sidan inga motioner uppe för behandling.

Nära ja till motion

I kommunstyrelsen i Katrineholm kan det mesta hända. I dag var det ytterst nära att Centerpartiet, det vill säga jag och Sten Holmgren, hade fått igenom en motion om ett nytt ekonomiskt styrsystem för kommunen.

Om ordföranden bara hade gått på hur ledamöterna använde sina röster, så hade det blivit ett tydligt JA till motionen.

Nu lyssnade han inte till sina egnas svaga röster, utan tydde det som om deras uteblivna ja-rop ändå betydde att de stödde ordförandens förslag till beslut, det vill säga avslag till motionen.

Motionen handlar om att i Katrineholms kommun har bokstäverna fått större tyngd än siffrorna och att det sättet att styra inte fungerar i en krympande ekonomi, då politiker måste ta ett större ansvar. Vi måste i siffror kunna läsa konsekvenserna av våra beslut, om vi inte ska lämna över makten helt till tjänstemännen. Om detta handlade motionen som avslogs med den vaga skrivningen att en översyn ska göras i december...

tisdag 29 januari 2013

Tydlighet tydligen ingen tillgång

Katrineholms-Kuriren har gjort en LIX-undersökning på oppositionens förslag - motioner och interpellationer. LIX står för Läsbarhetsindex och ska visa om texten är enkel att begripa, om den innehåller korta ord och korta meningar.

Enligt tidningen, så klarar sig oppositionens texter sammantaget väldigt bra vid en mätning. Centerpartiets motion är lika enkel att förstå som Folkpartiets.

Men hur det än är, så biter enkelheten på Socialmoderaterna.


Trots LIX blir det oftast NIX för våra förslag.

(När jag skriver detta, så finns inte artikeln att länka till på Katrineholms-Kurirens hemsida.)

När jag testade texten ovan på www.lix.se nåddes följande resultat: Textens läsbarhetsindex är 38, vilket innebär att den klassificeras som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.

måndag 28 januari 2013

Överskottsinformation vid direktåtkomst

Jo, det är precis som rubriken säger - det handlar om överskottsinformation vid direktåtkomst och det är nästa så konstigt som det låter. Det hela är titeln på en utredning, ett delbetänkande från Informationshanteringsutredningen, SOU 2012:90.

Jag har ingått i utredningens politiska referensgrupp och därför erhållit ett eget exemplar som tack för nedlagt arbete.

Vad nu det hela handlar om? Jo, det handlar om den information som en myndighet kan hämta från en annan myndighet. Med dagens teknik blir det möjligt för den ena myndigheten att få tillgång till mer information än vad den behöver. Ska då denna överinformation vara offentlig handling?

Sådana frågor om offentlighet och sekretess behandlas i betänkandet.

Jag kan också avslöja - årets utredningsfärg är orange!

söndag 27 januari 2013

En svensk tiger

Under andra världskriget, alltså långt före min tid, myntades uttrycket "En svensk tiger". Uttrycket var tvetydigt. Det skulle visa att en svensk och Sverige ger man sig inte på utan att det blir svåra skador. Det kunde också tydas som att en svensk håller tyst, för att inte avslöja något av väsentlighet för främmande makt.

Nu tiger inte en svensk längre. Till och med Överbefälhavaren, Sverker Göransson, talar fritt och sådant som nog skulle vara åtminstone lite hemligt - den svenska försvarsberedskapen.

Normalt sett brukar det alltid vara bäst att säga som det är. Det är rådet från de allra flesta kommunikationskonsulter. Att ljuga, eller undanhålla sanningen, brukar alltid få konsekvenser och sanningen kommer fram.

Men kan en ÖB säga att Sverige inte kan försvara sig längre än en vecka?

På något vis känns det som om ÖB begår tjänstefel. Det är inte allmänheten som i första hand ska förses med denna upplysning, utan regeringen och riksdagen, genom försvarsutskottet.

Om nu ÖB har framfört detta de gängse vägarna och ingen har lyssnat, vad säger i så fall det? Borde i så fall inte konsekvensen vara att ÖB avgår om han anser att han befaller över ett försvar som står emot högst en vecka? Eller är det kanske så att det är en acceptabel nivå och i så fall inte något alls som borde vålla rubriker?

Frågetecknen är ganska många och stora. Det viktiga är ändå inte vad en ÖB får säga eller inte säga, utan om detta är rätt försvarsnivå för Sverige.

I den frågan kan vi inte vara svenska tigrar.

Läs gärna vad Staffan Danielsson, Centerpartiets talesman i försvarsfrågor skriver om detta.

lördag 26 januari 2013

Årsmötessäsongen inleds

Det brukar bli en hel del årsmöten under en säsong för min del. Imorgon är det dags för det första, när Julita Centerorganisationer håller sitt årsmöte hos Anita och Göran Karlsson i Källarboda.

Efter de senaste dagarnas koncentration på den personliga antikrundan, kan det vara skönt med lite omväxling.

Personliga ombud bör vara oberoende

Jane Eriksson, som representerar en rad intresseorganisationer med anknytning till psykisk ohälsa, tar i dagens Katrineholms-Kuriren upp betydelsen av personliga ombud.

Jag håller helt med om att de personliga ombuden är viktiga, därför att de fungerar som en sorts ombud för den som själv inte kan föra sin egen talan.

Jane Eriksson tar upp vad ombuden gör och inriktar sig sedan på Vingåkers kommuns beslut att inte förlänga avtalet med Katrineholms kommun om de personliga ombuden.

Jag lägger inga värderingar i Vingåkers beslut. Däremot finns det en ytterligare dimension till frågan. I samband med budgetbehandlingen i kommunfullmäktige i Katrineholm, beslutade Socialmoderaterna att flytta ansvaret för de personliga ombuden från Service- och tekniknämnden till Vård- och omsorgsnämnden.

Jag, Centerpartiet och övriga i Alliansen tyckte att det var ett felaktigt beslut. De personliga ombuden ska vara fristående. De kan inte både företräda och vara företrädare för en och samma organisation. Det blir intressekonflikter, och det är olyckligt, när det handlar om människor som redan i utgångsläget behöver allt stöd de kan få.

Kanske har flytten också påverkat Vingåkers beslut.

torsdag 24 januari 2013

En dag om taxor

Större delen av dagen har jag ägnat mig åt lagstiftning om vatten- och avloppstjänster samt om va-taxan.

Det har varit intressant och nyttigt att följa lagstiftningen under en utbildningsdag. Tack Sörmland Vatten AB för att ni gav oss förtroendevalda detta tillfälle.

onsdag 23 januari 2013

"Delade affärer" fungerar inte så bra

Det var lite "delade meningar" om "delade affärer" fungerar bra för bostads- och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. "Det går bra, efter lite inkörningsproblem", menade ordföranden Björn Lindeberg i debatten i kommunfullmäktige i Katrineholm, som svar på min interpellation.

Jag var inte lika övertygad och sa ungefär detta i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här interpellationen hann vi inte ta upp i december för att avgöra om den fick ställas och för att ge en liten återblick om vad den handlar om, så är ämnet Shared business, eller delade affärer. Kommunfullmäktige fattade beslut om detta i juni 2011. Centerpartiet med flera partier här i salen trodde inte på idén och vi reserverade oss därför mot beslutet.

Nu är det 2013 och allt ska vara genomfört. I interpellationen vill jag veta vad som har skett, hur det har fungerat och om det har blivit några ekonomiska besparingar på grund av de delade affärerna för de kommunala bolagen KFAB och KIAB.

Jag vill också tacka Björn Lindeberg för svaret. Det är något knapphändigt, vilket skulle kunna vara förståeligt om samarbetet bara har pågått under två månader.

Men det stämmer inte. Enligt det protokoll från KFABs extra styrelsemöte 11 januari, som jag har begärt ut idag, så inleddes samarbetet 1 april, när det gällde kravhantering, från 1 juni när det gällde scanning av leverantörsfakturor och från 1 oktober allt det övriga som skulle ingå, vilket av protokollet, men inte av Björn Lindebergs svar är: ekonomiadministration, (leverantörsfakturor, budget, bokslut och koncernredovisning, hyresadministration, ekonomi/administration), löneadministration (löneadministration, löneutbetalningar, sjukanmälan samt rikskortet), inom tjänstekatalogen IT-verksamhet (användare, arbetsplats, skrivare, virtuell server/lagring/backup, fysisk server, applikationsdrift och övrigt.)

I svaret talas också om ”diverse uppstartsproblem”. Vad är det som har varit komplicerat? Det hade varit bra om detta hade ägnats några ord, inför andra samarbeten. Och varför dröjde ett fullständigt införande så länge? Var det något juridiskt som var oklart.

Den sista frågan får jag medge kanske är något felaktigt ställd. Den kanske skulle ställts om och i stället handlat om vad har samarbetet kostat bolagen?

Av samma protokoll framgår att bolagens auktoriserade revisor lämnat en mycket kritisk rapport om granskningen fram till och med 31 oktober 2012. Granskningen har gjorts för att se vad revisorerna bör titta närmare på vid den slutgiltiga revisionen.

Revisorerna konstaterar i rapporten: Jag citerar

”Vid den utförda granskningen har noterats att grundläggande interna kontroller som avstämningar och resultatuppföljningar inte har hunnits med sedan augusti.”

”Detta innebär att vi i vår revisionella bedömning i dagsläget inte kan förlita oss på kontroller som bolagen själva upprättat och att vi därmed måste utföra mer egen granskning”.

”När det gäller ekonomikontorets processer och arbetssätt är det vid nuvarande tidpunkt inte möjligt att göra en bedömning om det är en tillförlitlig process eftersom det inte har funnits någon fastställd process att granska.”
Denna rapport är daterad och underskriven 19 december 2012. Den säger också att för att styrelsen och företagsledningen ska kunna uppfylla sitt ansvar och revisorerna kunna göra sitt arbete, så måste man ha underlag.

Mellan raderna läser jag – ”det här kommer att kosta pengar”.

Svaret på min tredje fråga, om beslutet har inneburit några besparingar, kan möjligen vara det som Björn Lindeberg ger, men troligen inte. Revisorerna pekar i stället på att rutinerna är bristfälligt upprättade att det inte finns de underlag som krävs. Merarbete måste därför göras.

Det torde snarare vara så att det blivit mer kostsamt för KFAB och KIAB med den nya hanteringen.

Nej, jag tycker inte att svaret kastade så mycket ljus över frågan om det var någon vits för KFAB och KIAB att överlåta administration med mera till kommunen.

I mitt andra inlägg i debatten försäkrade jag att jag, som varit kritisk till förändringen, kommer att följa frågan noga.

Inget gehör för inspirationsmotion

Måndagskvällens motionsslakt drabbade även min och Ann-Charlotte Olssons motion om inspiration till högre studier. Vi ville att kommunen skulle göra mer för att höja utbildningsnivån bland kommunbefolkningen. De skulle kunna ske genom att eleverna tidigare än i dag skulle få kontakt med högskolevärlden. Ett enkelt sätt att ordna det, menade vi i motionen, var att låta de högskolestudenter som praktiserar i kommunen gå ut på skolorna och berätta om hur det är samt låta elever besöka högskolor.

Så här argumenterade jag i debatten:

"Jag tror att vi alla här är överens om att utbildningsnivån i Katrineholm behöver höjas.

I utlåtandet över Centerpartiets motion konstateras det bland annat att ”det i kommuner där studietraditionen inte är så stark, kan vara extra viktigt att elever får information om högskolestudier i såväl grundskola som gymnasiet.”

Det skulle också kunna motverka studieavbrott, enligt samma underlag.

Trots att kommunledningsförvaltningen hävdar att utbildningsnivån behöver höjas och att det är extra viktigt att informera eleverna om möjligheterna med högre studier, så anses motionen vara besvarad.

Det som görs är alltså tillräckligt. Hur vet vi det? Syns det i siffrorna?
Enligt handlingarna hade 38 procent av ungdomarna i Katrineholm som fyllde 24 under 2011 påbörjat högskolestudier. Rikssnittet är 46,6 procent.

Är det okej att det är så? Borde vi inte pröva fler vägar att ge en positiv och realistisk bild av vad högre studier kan innebära?

Vi tycker det från Centerpartiet och det var därför som vi skrev den här motionen. Vi tycker att fler vägar kan prövas än vad som görs idag för att nå målet – att höja utbildningsnivån i Katrineholms kommun.

Jag yrkar därför BIFALL till motionen."

tisdag 22 januari 2013

Det blev lång dags färd mot natt

På papperet såg det ut att bli ett halvlångt möte, kanske till 21.30, max 22. Det blev ett långkörarmöte som höll på till 22.45, när kommunfullmäktige i Katrineholm höll sitt sammanträde igår.

Redan första diskussionsärendet, om att höja lärarnas status, fick i gång ledamöterna, vilket bäddade för den livliga debatten under hela kvällen.

Det slaktades motioner, diskuterades Logistikcentrum och Shared Business - delade affärer.

Mer om detta får jag återkomma i senare inlägg.

söndag 20 januari 2013

Flugor som sällskapsdjur

I dag föll allt på plats. En tidigare socialchef i Katrineholm spred många visdomsord, när han besökte kommunstyrelsens sammanträden.

Ett av citaten som fastnade var: "dom kunde väl leka med flugor".

Hur hängde det ihop med socialpolitiken? I dag läste jag svaret i Dagens Nyheters kulturdel.

Strofen kommer från Stig Dagermans sista dagsvers. Versen skrevs som ett svar på den socialnämndsordförande som under uppmärksammade former hade låtit avliva en hund, eftersom han inte tyckte att man som socialbidragstagare borde ha råd att hålla hund.

Dagerman skrev följande:

"Nu sitter folk i små stugor,
med dyrbara hundkreatur.
De kunde väl leka med flugor,
som också är sällskapsdjur."

lördag 19 januari 2013

Katrineholm i spalterna

Dagens Nyheters kulturdel uppmärksammar i dag Kerstin Ekman och hennes katrineholmstriologi. Det är roligt.

Jag får nog damma av böckerna i bokhyllan och se om jag hittar nya vinklingar i dem.

Banbrytande kvinnolitteratur, var anledningen till omnämnandet i kulturdelen.

fredag 18 januari 2013

Hot får inte ge bidrag

Ungdomsstyrelsen har fördelat medel till partiernas ungdomsförbund. Det är helt enligt ordningen. Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, får inte något bidrag i år. Det är också helt enligt ordningen, eftersom förbundet inte uppfyller de krav som ska uppfyllas för att få bidrag. De har inte lämnat in ansökan i tid och inte med de kvalitetskrav av revisorsgranskning som krävs. Naturligtvis ska de då inte ha något bidrag om de inte uppfyller de grundläggande villkoren. Så måste det vara i en rättsstat.

Men ännu allvarligare är att detta förfarande inte accepteras. Handläggare på Ungdomsstyrelsen har blivit hotade på nätet efter den korrekta handläggningen. Hoten har helt riktigt polisanmälts.

Näthatet är tyvärr utbrett i dag, men det betyder inte att det är acceptabelt.

Hot får aldrig ge utdelning.

torsdag 17 januari 2013

Nu på väg mot riksdagen

I går lämnade jag in ett mycket viktigt papper på Gröna kulle. Det var en tjänstgöringsansökan, så att jag kan vara tjänstledig under tio veckor från mitt uppdrag som gruppledare för Centerpartiet i Katrineholms kommun för att i stället vara riksdagsledamot för Sörmland.

Det har jag ju varit en gång tidigare, under hösten 2011, men det ska bli riktigt roligt att få ta över Roger Tiefensees plats under ett par månader.


Så här såg jag ut när det begav sig senast. Christina Burbeck, Sörmlandsbygden, tog det fina fotot.

onsdag 16 januari 2013

Villervalla

Jag har under förmiddagen lyssnat till partiledardebatten och har kommit halvvägs. Det gemensamma temat för partiledarna i riksdagen tycks vara valla. Villervalla? Eller fäster budskapet, om det inte är för glatt?

tisdag 15 januari 2013

Snön faller och vi med den...

... är en låt med Ulf Lundell. Jag brukar inte citera Ulf Lundell, men i dag kom det för mig. Snön har både fallit och lokaltidningen redovisar en bra motion från Miljöpartiet om jämställd snöröjning, som Lilli Marton har skrivit.

Motionen handlar om att när snön faller, då ska kommunen se till att gångare och cyklister inte faller med den, utan att snöröjningen ska prioriteras utifrån människorna. Det är de som har störst svårigheter att ta sig fram som ska hjälpas först.

Motionen har förstås skrivits för att det är vinter, men säkerligen också för att Service- och Tekniknämnden i Katrineholm i december fattade nya beslut om hur mycket snö som skulle ligga i vägen innan det var dags att röja.

Centerpartiet stred för att snön inte skulle ligga fullt så djup på gatorna innan det är dags att ploga. Men förslaget röstades ner av socialmoderaterna och det var bara för Sten Holmgren (C) och övriga i oppositionen att reservera sig mot beslutet.

Kvinnorna tar priset

Gårdagskvällens idrottsgala fick klara sig utan mig. Det gick tydligen bra, för kvinnorna tog priset!

Jag gläds med Lisa Nordén, som kammade hem Jerringpriset, priset för årets prestation samt priset som årets kvinnliga idrottare. Det var denna triathlondrottning väl värd.

Att sedan Pia Sundhage blev årets tränare och Toini Rönnlund fick idrottsakademin hederspris gör inte saken sämre.

Grattis alla kvinnliga förebilder!

söndag 13 januari 2013

Fåordigt om delade affärer

Politiken kör igång med mer fart efter julhelgerna. I torsdags kom handlingarna till januari månads kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Det ser inte ut att bli något maratonmöte, i alla fall inte om jag tittar på föredragningslistan.

Jag har en interpellation att debattera. Interpellationen handlar om vad som hänt med "shared business", alltså de delade affärer som kommunens fastighetsbolag KFAB och industrifastighetsbolag KIAB fått ut av de nya relationerna.

Svaret jag fått från bolagens ordförande Björn Lindeberg är mycket fåordigt. Jag lär få läsa ordentligt mellan raderna för att få ut något av detta.

Julen utraskad


En luddig tomte får illustrera gårdagens övning, det vill säga julfesten som Stora Malms Centerkvinnor ordnar för traktens barn.

Julen är alltså utraskad och det är hög tid att bli en normal bloggare igen. Jag ska inte skylla enbart på julhelger, utan det är mer andra arbetsuppgifter som har gjort att bloggandet fått komma i andra hand.

måndag 7 januari 2013

Politikens dubbla budskap

Fredrik Olovsson är krönikör i Katrineholms-Kuriren. I dag skriver han i sin krönika om att Socialdemokraterna vill se mindre klasser i skolan. Tyvärr kan jag inte hitta krönikan i tidningen, så jag kan inte leverera någon länk.

Men de mindre klasserna ska vara i Sverige. I Katrineholm, där Fredrik Olovsson är Arbetarkommunens ordförande, där är klasserna tydligen lagom och bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) får ständigt förklara i fullmäktige att klasstorlekarna är olika. Hon säger aldrig att hon vill att de ska vara mindre.

Så det är väldigt olika budskap samma politiker för fram. Det som är sant på ett plan är osant på ett annat.

lördag 5 januari 2013

Dags för ny kooperation

Under 1900-talet gick bönderna samman och startade kooperationer - ekonomiska föreningar - för att själva ha makten över förädlingen av råvarorna. Jag har hört historier berättas om bönder som dragit till marknaden för att sälja sina grisar och som återvänt med samma grisar, därför att uppköparna presenterat skambud. Det är klart att sådant föder idéer om att ta hand om förädlingen själv.

Bondekooperationen växte sig stor och stark. Så stor att den också har lämnat Sverige.

I dagarna har mjölkkooperationen Arla visat vad hjärtat klappar mest för. Inte är det för mjölkproducenterna inte, utan för vinstmaskinen. Det är skamligt att sänka mjölkpriset för redan hårt pressade mjölkbönder.

Om inte Arla tar sitt ansvar för sina ägare och mjölkproducenter för att försäkra sig om att det finns svensk mjölkråvara, då måste bönderna samla sig till en ny kooperativ våg. Jag tror att konsumenterna är beredda att betala lite mer för lokal mjölk. Det är dags för ny kooperation, när den gamla inte längre håller måttet.

Om en vecka är det julfest!

Julhelgerna börjar närma sig sitt slut. I dag är det Trettondagsafton och imorgon Trettondagen, ett Trettondedagjul, som det nog mer korrekt heter.

Om en vecka är det Knut, då julen ska dansas ut. På sedvanligt sätt kommer Stora Malms Centerkvinnor att bidra till detta. Platsen blir SAIK-lokalen i Strångsjö, datumet lördag den 12:e januari och tiden 13.30. Allt blir som vanligt, bara de dansanta och lekglada barnen kommer, liksom tomten!