torsdag 30 april 2015

Motioner, motioner, motioner

Jag antar att Centerpartiets kansli i Stockholm kan referera ungefär som Sven Jerrings klassiker om japaner, det vill säga: "Motioner, motioner, motioner..."

I dag är sista dagen för att lämna in motioner till höstens partistämma. Jag har bidragit till "floden" med tre stycken motioner. En handlar om hur vi kan göra pensionssystemet mer jämställt, en om att utöka LOV, Lagen om Valfrihetssystem, och den tredje handlar om att förändra Yrkeshögskolan.

Jag hoppas självfallet på ett god hantering av dessa viktiga motioner om viktiga frågor.

Ses i Falun alla som vill debattera!

onsdag 29 april 2015

Hur svårt kan det vara?

I dag publicerar Katrineholms-Kuriren det e-postmeddelande som jag skickade till ledarredaktionen igår med anledning av en ledartext som upprepade missförståndet om vad som egentligen hände och beslutades om vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Jag har skrivit om det bland annat i det här blogginlägget.

Ja, det kanske är så att vi har olika uppfattningar om vad som beslutades. Av handlingarna framgår vad ärendet handlade om och hur beslutssatsen var formulerad. Exakt hur Ewa Callhammars handskrivna yrkande var formulerat kan jag inte återge, men det borde framgå av protokollet.

Men, som sagt, minoriteten i kommunfullmäktige ifrågasatte inte revisorernas arbete eller det resultat som de hade kommit fram till. Vi ville avvakta med beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, så att även de uppmärksammade fakturorna skulle komma med i beslutsunderlaget.

Jag får säga som Stenmark: "Hä lönt int' förklar...".

tisdag 28 april 2015

"När en vet en har rätt..."

Ja, det är ett talesätt, som kanske inte är så väl spritt. Men det är ändå talande. En person som lever efter detta är justitierådet Göran Lambertz.

Nu har han kommit ut med en bok om Quickfallet. Publiciteten är enorm.

Jag går inte in sakfrågan, men jag vet hur envis Göran Lambertz är efter vår gemensamma tid i Yttrandefrihetskommittén. Merparten av oss politiskt utsedda ledamöter bedömde han hade svårt att tänka... Inte så smickrande. Resultatet blev dock att han skrev ett eget yttrande om hur han såg att lagtexten borde utformas. Denna bok blev hans reservation till utredningens slutsatser.

Ja, visst är det lite olika. Envis, är bara förnamnet.

Kärnkraften ska stoppas...

... aldrig ger vi upp! I dag har nyheterna berättat att Vattenfall planerar för att stänga två reaktorer i Ringhals. Äntligen! Det här är beviset för att Maud Olofsson gjorde rätt, när hon förhandlade fram och slöt Alliansregeringens energiöverenskommelse. Kärnkraften ska fasa ut sig själv, genom att den inte är ekonomiskt lönsam.

Bra jobbat!

Kan du dina kommunalrättsliga principer?

Rätt ska vara rätt. Det tycker jag är viktigt. För en dryg vecka sedan upptäckte jag att lekmannarevisorerna i vårt gemensamma vatten- och avfallsbolag, Sörmland Vatten, ansåg att den nya bolagsordningen borde innehålla en skrivning om de kommunalrättsliga principerna om självkostnad, lokalisering och likabehandling. Gjorde det nya förslaget det? Nej, det gjorde det inte och därför behövde det ändras. Tyckte jag, Centerpartiet och övriga oppositionspartier i kommunfullmäktige i Katrineholm, som anslöt sig till kravet om återremiss.

Nu har förslaget beretts igen och kommunjuristen, tycker fortfarande att det räcker med en allmän skrivning om att bolaget ska följa kommunallagen.

Men hur många av bolagets kunder vet något om de kommunalrättsliga principerna? Kan du? Kommer de att hävda att bolaget har gjort fel, eftersom det inte handlar om att ta ut ett självkostnadspris, om likabehandling eller att anläggningen ligger utanför bolagets verksamhetsgeografi? Skulle inte tro det. Men finns skrivningen med är möjligheten större. Ibland måste rätt vara rätt.

måndag 27 april 2015

Grattis Riva och Mikael Håkansson

I helgen utsågs Katrineholms kockmästare i samband med den Internationella matmarknaden på Stortorget, som för övrigt inte ska bebyggas just för att det ska gå att ordna arrangemang av det här slaget.

Vinnare och årets Katrineholmskock blev Mikael Håkansson, som till vardags arbetar som kock på restaurang Riva.

Stort grattis säger jag till Mikael Håkansson, Riva och till restaurangens ägare, familjen Alobaidi.

söndag 26 april 2015

Vacker vårhälsningNär harsyran blommar är det speciellt, tycker jag. I dag på min Djulörunda möttes jag av de här skira blommorna, som var mycket vackrare i verkligheten än vad mitt mobilfoto kan visa.

lördag 25 april 2015

470 sidor senare...

På onsdag är det dags igen - för kommunstyrelse i Katrineholms kommun. Vi som är ledamöter har fått 470 sidor att läsa in oss på de knappa sju dagarna som vi har på oss sedan vi fått handlingarna i torsdags.

Jag klagar inte, sidorna har vid något tillfälle varit ännu fler, men det blir lätt så att några ärenden inte blir lika vällästa.

Det är som jag brukar säga, lite olika.

fredag 24 april 2015

Visst var det folkmord!

I dag uppmärksammas hundraårsdagen av folkmordet på armenier i dåvarande Osmanska riket. Märkligt nog är detta fortfarande en storpolitisk fråga, som inte får benämnas med sitt rätta namn för att inte riskera att stöta sig med dagens Osmanska rike - Turkiet.

Diplomati är ofta obegriplig, men i sin bästa form till för att undvika konflikter. Det finns tyvärr en enorm ondska i världen och en girighet som saknar gräns. Men detta får aldrig betyda att vi slutar bekämpa den. Det är lita like acceptabelt att människor möter döden på Medelhavet som att hela folkgrupper mördas av olika terrorgrupper. Vi måste lära oss av historien för att försöka förändra framtiden.

torsdag 23 april 2015

Vi tar det en gång till...

Inte heller Katrineholms-Kurirens ledarskribent tycks riktigt förstå vad som hände på kommunfullmäktige i måndags. Så jag försöker att förklara en gång till. Det är kommunfullmäktiges ledamöter som ansvarsprövar kommunens verksamhet och framförallt styrningen av den. Till sin hjälp att granska nämnder och styrelser har kommunfullmäktige valt ett antal revisorer. Dessa får varken sitta i kommunfullmäktige eller vara ledamot i någon styrelse inom den kommunala verksamheten.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lade revisorerna fram sin berättelse över de granskningar de gjort och de rekommendationer som de lämnat. Fullmäktiges ledamöter hade ingen invändning mot detta. Ledamöterna skulle däremot, utifrån revisorernas berättelse, fatta beslut om alla ledamöter skulle kunna få ansvarsfrihet för 2014.

Eftersom det efter att revisorerna ställt samman sin granskning kommit fram oklara fakturor ville inte alla ledamöter bevilja ansvarsfrihet för samtliga granskade nämnder och styrelser. Eller ännu mer tydligt - kommunstyrelsen kunde inte få ansvarsfrihet förrän fakturorna inom samhällsbyggnadsförvaltningen, som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, klarats ut. Det handlar alltså om grunden för ansvarsprövningen, inte om revisorernas berättelse.

Klart som korvspad, tycker jag.

onsdag 22 april 2015

Lägligt, lagligt eller olagligt?

I dag går debatten vidare om återremissen vid måndagens kommunfullmäktige angående ansvarsfriheten. Katrineholms-Kurirens artikel berättar att kommunsekreterare Gunnar Westermark efter beslutet kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som hävdat att en revisionsberättelse inte kan återremitteras.

Nej, det kan säkert vara så. Det beslut som vi i kommunfullmäktige hade att fatta, handlade inte om att ta ställning till revisionsberättelsen. Beslutet vi skulle fatta var konsekvenserna av berättelsen, alltså att kommunfullmäktige skulle uttala sig om ansvarsfriheten. Det beslutsförslag som var framskrivet, av kommunsekreteraren på uppdrag av fullmäktiges presidium, innehöll inte något ställningstagande till revisionsberättelsen utan handlade om att ge alla styrelser och nämnder ansvarsfrihet, grundat självklart på vad revisorerna hade sagt.

Det debatten sedan handlade om var om de nya fakturorna som rör projektet Logistikcentrum kunde påverka beslutet om ansvarsfrihet. Någon behövde titta på detta innan ansvarsbeslutet för ansvarig nämnd, i det här fallet kommunstyrelsen, kunde få beslut om ansvarsfrihet.

Detta betydde i sin tur att alla andra nämnder skulle ha kunnat få ansvarsfrihet vid kommunfullmäktiges sammanträde - om beslutet hade fattats så av kommunfullmäktiges ordförande.

Så frågan handlar mer om vad som är lägligt, lagligt eller olagligt. Lägligt var det ju att fakturahistorierna kommer upp när det är möjligt att kräva ansvar, laglighet eller ej beror på om man tycker att det är revisionsberättelsen som skickas tillbaka eller om det är ansvarsfriheten som prövas. Att jag anser att det är det senare det handlar om, hoppas jag framgår.

tisdag 21 april 2015

Kommunen ska ta hänsyn till anhöriga

Katrineholms kommun tog ett steg mot att bli en anhörigvänlig kommun, när kommunfullmäktige besvarade motionen om att bli en anhörigvänlig kommun. Motionen hade jag och Anita Karlsson från Centerpartiet skrivit för att få en ökad förståelse för anhörigas situation när de arbetar för kommunen. Nu blev motionen besvarad med att denna vinkling ska tas med i de kommande kompetensförsörjningsplanerna och med tillhörande handlingsplaner.

Så hör löd mitt anförande i kommunfullmäktige:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här motionen handlar om anhöriga och om hur kommunen ser på anhöriga. Alla av oss är anhöriga på något vis. Vi kan ha barn, syskon, föräldrar, fastrar, mostrar, farbröder, morbröder, mormödrar, morfäder, farfäder, farmödrar och så vidare. Listan kan bli lång och då har jag ändå inte tagit med make, maka, sambo eller partner.

Det handlar om personer som står oss nära och som vi på olika sätt tar ett ansvar för.

När man pratar om anhöriga i kommunsammanhang så är det lätt att vi tänker på åldringar och det stöd som de kan behöva, för att det inte ska bli för tungt att bistå/vårda/hjälpa sin närstående. De har rätt till avlastning.

Det vi från Centerpartiet tar upp här i motionen är arbetsgivarperspektivet, alltså hur kommunen kan måna om sina anställda som är anhöriga.

Vi vet ju alla att det kan vara svårt att rekrytera personal inom olika områden. Vården och omsorgen är ett område, socionomer ett annat. Då kan det vara extra viktigt att ha en tilltalande personalpolitik, en politik som månar om anställda så att de tycker att Katrineholms kommun är en attraktiv arbetsgivare, en arbetsgivare som är mer attraktiv än sina konkurrenter.

I vår motion har vi inte pekat ut vad det är för förmåner som det kan handla om. Det skulle kunna vara en frikostig syn på tjänstledighet under vissa perioder eller möjligheter att använda arbetstiden mer flexibelt för att kunna följa med en faster till läkaren eller vad det nu kan vara. Arbetsgivaren – kommunen – ska helt enkelt svara bättre på de behov som finns. Med en sådan syn från arbetsgivaren kommer stressen att minska på den anhörige/anhöriga och därmed också minska risken för sjukskrivning eller att personen helt enkelt säger upp sig, för att den känner att den behöver vara nära sin anhörige.

Senast i går uttalade sig socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i DNom de ökande sjukskrivningssiffrorna och att krissamtal ska inledas med arbetsmarknadens parter. Här kan en väg vara att som arbetsgivare lätta lite på pressen för den som är anhörig och på så vis förhindra sjukskrivning och frånvaro från arbetet.

I motionen pekar vi på att detta att bli en anhörigvänlig arbetsgivare dessutom kan räknas hem i reda pengar.

Oavsett detta, så är frågan viktig. I svaret på motionen framgår att det inte är lämpligt att skriva in detta i personalpolitiska programmet, som var den plats som vi såg som den möjliga, när vi skrev motionen, men att det kommer med i de kompetensförsörjningsplaner med tillhörande handlingsplaner som nu tas fram.

Eftersom sakfrågan är viktigast, alltså att få med en ny syn på personalen i egenskap av anhörig, är jag nöjd med att motionen är besvarad och yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jag kommer noga att följa frågan, som också är en fråga om jämställdhet, då det fortfarande är flest kvinnor som tar på sig ansvaret att stödja anhöriga."

Återremiss för att göra bolagsordningen laglig

En del tyckte att gårdagskvällens sammanträde med kommunfullmäktige var rörigt och snurrigt. Andra tyckte att det var roligt att det blev debatt och att varje röst räknades. När det var dags att godkänna de nya bolagsordningarna och ägardirektiven för Katrineholms Vatten och Avfall AB samt för Sörmlands Vatten och Avfall AB hade jag kvar synpunkterna från kommunstyrelsen om styrelsens storlek, om värdet av att ha ersättare och om allmänhetens rätt till insyn. Men sedan ärendet varit i kommunstyrelsen hade rapporten kommit från revisorernas granskning av Sörmland Vatten. Revisorerna var tydliga med att dagens bolagsordning inte följer kommunallagens krav från 2013. Inte heller det nya förslagen tog upp detta.

Så här föll mina ord i fullmäktige:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Nu har vi ärendet om Sörmland Vatten och Avfall AB uppe för beslut och vi kan ta ärendena i rätt ordning och inte välja någon styrelse innan kommunfullmäktige har fattat beslut om hur den ska utses.

Centerpartiet ser fördelarna med att organisera försörjningen av vatten och hanteringen av avfall i ett gemensamägt bolag mellan de tre samverkande kommunerna Vingåker, Katrineholm och Flen. Det är nödvändigt att samarbeta för att använda resurserna klokt.

Men ett samarbete behöver inte betyda att det är majoriteterna i de berörda kommunerna som ska styra över bolaget. Eftersom frågorna som hanteras berör merparten av alla kommuninvånare är det rimligt att styrelsen har en bred sammansättning.

I den reservation som Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna lade i kommunstyrelsen finns våra yrkanden. Vi anser att styrelsen ska vara så stor att representanter från oppositionen kan beredas plats. Likaså motsätter vi oss att suppleanterna tas bort.

Minskningen av styrelsen leder till en minskad demokratisk insyn i bolagen och risken är stor att diskussionen i styrelsen blir begränsad.

Vi motsätter oss också att skrivningen om offentlighetsprincipen tas bort. Det är inte fel att förtydliga att offentlighetsprincipen gäller.

Det här var vad som stod klart vid kommunstyrelsens sammanträde. I kommunfullmäktiges handlingar finns en rad revisionsrapporter. I lekmannarevisorernas berättelse för Sörmland Vatten gör revisorerna (på sidan 63 i tilläggsdokumentet eller sidan 3 i revisionsberättelsen) en markering att det från 1/1 2013 skett ändringar i Kommunallagen vad gäller det fastställda kommunala ändamålet för bolaget. Revisorerna skriver: ”Vi noterar att det inte finns något skrivet i bolagsordningarna om de kommunalrättsliga principerna – självkostnad, lokalisering och likabehandling.”

Problemet är att det inte gör det i de nya förslagen till bolagsordningar heller. Den aktuella skrivningen är den samma och alltså inte enligt vad lagen säger. Min slutsats blir då – gör om, gör rätt.

Jag yrkar därför bifall till vår reservation i kommunstyrelsen, som finns med i kommunfullmäktiges handling.

Och återremiss av bolagsordningarna, vad gäller ändamålet så att det följer lagstiftningen och skrivningar om de kommunalrättsliga principerna – självkostnad, lokalisering och likabehandling förs in."

Centerpartiets förslag om återremiss fick stöd av övriga partier i oppositionen och efter votering 20-30 vann vår minoritetsåterremiss.

Aktieförsäljning och annat smått och gott

Det blev ett mycket långt kommunfullmäktige i Katrineholm, precis som jag hade förutsagt. 23.20 kunde vice ordföranden klubba av sammanträdet. Bland ärendena som diskuterades länge hörde aktieförsäljningen att kommunens del i Logistikposition Katrineholm AB.

Så här sa jag i debatten om detta:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här affären som kommunfullmäktige nu ska fatta beslut om är en del av det som vi slarvigt kallar ”Logistikcentrum”. Det handlar om den delen som innehåller logistiklokaler och som Logistikposition Katrineholm AB drivit som ett samägt bolag mellan kommunen och Brinova/Catena.

Tanken har varit att kommunen så småningom skulle dra sig ur detta och låta marknaden sköta den här affären.Det är det som nu sker.

Det går förstås att ifrågasätta prislappens storlek i förhållande till det kapital som Katrineholms kommun lagt ner på hela området. Är det priset rimligt? Om det skulle vara orimligt högt, är det i så fall en bättre affär att kommunen fortsätter att vara ägare och att Catena lämnar bolaget eller ersätts av något annat?

När är rätt läge att sälja? Ja, oftast är det när man har en intresserad köpare. Priset blir en värdering efter en förhandling.
Centerpartiet har varit positiv till etableringen av Logistikcentrum. Vi har förstås varit oroliga över att utvecklingen av området inte har gått så fort , i alla fall inte när det gäller tillströmningen av nya kunder.

Nu ges möjligheten att sälja aktierna i bolaget till Catena Logistik AB. Det ser vi som ett led i rätt riktning och Centerpartiet yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag."

måndag 20 april 2015

Lång dags färd mot natt

Ja, jag tror att det kommer att bli en lång dag fylld med politik. För dagen toppas med kommunfullmäktiges sammanträde i Katrineholm. En hel del tunga ärenden står på programmet, bland annat kommunens bokslut, försäljning av ett av logistikbolagen och ändringar i bolagsordning för vatten och avfallsbolagen. Det finns en hel del att säga om dessa ärenden, så timmarna lär nog gå åt.

Finlands sak är vår

Ja, så var det under krigsåren - Sverige hjälpte våra finska bröder och systrar så gott vi kunde. Nu har finländska Centerpartiet gjort en rejäl valvinst och nyheterna är roliga att höra: "Centerpartiet är valets vinnare".

Nu vill vi höra det igen - 2018! För Finlands sak är vår...

Grattis för övrigt!

söndag 19 april 2015

Landet i Centrum årets butik

Så roligt att vara med på Katrineholmsgalan när Peter Alvin får ta emot utmärkelsen Årets butik 2015 för butiken Landet i Centrum. Min förhoppning slog in att lokalproducerat och närodlat skulle premieras. Så roligt och så välförtjänt! Än en gång grattis!

lördag 18 april 2015

Precis rocket science

Jordbruk kan väl inte vara rocket science precis? Jo, det är just vad det är! GPS-teknik, där satelliter talar om exakta positioner används inom jordbruket för att tillföra näring på exakt rätt plats. Eller åtminstone på två centimeter när...

Visst kommer rymdtekniken till nytta även inom modernäringen. En aspekt som lyftes på Landsbygdstinget i Björnlunda.

fredag 17 april 2015

Snabbare fiberhantering krävs

Sörmlandsbygden publicerade igår min debattartikel om regeringens senfärdighet när det gäller satsningen på bredband. Här följer artikeln i sin helhet:

Regeringen måste agera
för fiberutbyggnaden

Snabb internetuppkoppling är en förutsättning för att människor ska kunna bo och leva i hela landet. När allt fler tjänster blir digitala minskar skillnaderna mellan stad och land.
Förr var man tvungen att åka till städer och tätorter för att handla varor och tjänster. Det var i närområdet man konsumerande. Idag, tack vare digitaliseringen och e-handel, kan man sitta i stort sett var som helst och både köpa och sälja varor i hela världen. Det som krävs är fungerande internetuppkoppling.

De senaste åren har tillgången ökat, men den är långt ifrån tillräcklig. Utbyggnaden av snabbare bredband drivs av ideella krafter i fiberföreningar. Det är en modern folkrörelse
som utvecklar landsbygden och möjliggör för fler människor att bo, studera och driva företag i hela landet. Från politikernas sida är det viktigt att stötta och förenkla arbetet för fiberföreningarna.

Det behövs resurser, men också tydliga och transparenta regelverk. Centerpartiet och Alliansregeringen drev igenom en satsning på 3,25 miljarder till bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020. Det beräknas ge snabbt bredband till drygt 500 000 boende och företag på landsbygden.

Det är glädjande att den rödgröna regeringen äntligen bekräftar att pengarna ligger kvar. Det vore dock ännu bättre om regeringen satte fart och såg till att regelverket för landsbygdsprogrammet har ännu inte godkändes av EU-kommissionen. Senfärdigheten skapar osäkerhet för fiberföreningar som vill komma igång med sitt arbete. De får svårt att planera sin verksamhet i avvaktan på EU-kommissionens beslut.

Den rödgröna regeringen måste prioritera och driva på arbetet i EU för att få klart landsbygdsprogrammet så att fiberföreningarna får tydliga spelregler att förhålla sig till. Istället för att utbyggnaden av bredband på landsbygden accelererar, så gör dagens vakuum att utbyggnaden avstannar.

Snabb uppkoppling är en förutsättning för att människor ska kunna bo, leva och driva företag i hela landet. De ideella krafterna i fiberföreningarna gör ett betydande arbete för att fler ska få tillgång till snabbt bredband. Det är högst rimligt att alla dessa timmar som läggs ner motsvaras av lite förhandlingsinsatser av regeringen. Särskilt som hela landsbygdsprogrammet varit förhandlingsklart sedan hösten 2014.

Inger Fredriksson (C)

torsdag 16 april 2015

Nästan som i Göteborg?

Läser i Katrineholms-Kuriren om de senaste turerna kring vad vanliga katrineholmare kallar "Logistikcentrum". (Logistikcentrum i Katrineholm är hela det geografiska området och verksamheten där, som bedrivs av två bolag - ett för lokalerna och ett för den direkta logistikverksamheten med tåg och lastbilar - och ett projekt för att marknadsföra och se till att det blir trafik till anläggningen i Katrineholm.

Dagens artikel handlar om de kostnader Katrineholm haft i projektet. Det är inte konstigt att det blir kostnader i ett projekt, det konstiga vore om det inte gjorde det. Men det verkligt märkliga är att de som kan ha nytta av spåren och anläggningen får betalt för att marknadsföra dem. I andra sammanhang skulle det benämnas motköp eller möjligen muta. Det befinner sig i ett dimmigt gränsland, hur som helst. Nästan som om Katrineholm blivit Göteborg.

Det kommer sannolikt att skrivas en hel del om detta i lokaltidningen. Och talas ännu mer om det i kommunfullmäktige.

onsdag 15 april 2015

Tidningsstöd och tidningsdöd

I dag står tidningsstöd och tidningsdöd på programmet med ett sammanträde med Presstödsnämnden. Nyligen presenterades att tidningen Folket i Eskilstuna läggs ner vid halvårsskiftet. Det var både väntat och oväntat. En röst som tystnar och en konkurrent mindre. Det är vad tidningsdöden innebär och vad tidningsstödet ska förhindra.

I veckan väcktes också debatten om vilken betydelse media har för demokratin och hur samhället påverkas av att medborgarna själv väljer vilka källor de ska låta sig informeras via i stället för att merparten får sin information från traditionella medier som dagstidningar, radio och TV.

Det är en väldigt intressant diskussion. Den nya utvecklingen ställer framförallt krav på att konsumenterna - medborgarna - är källkritiska och kan göra medvetna värderingar för att bedöma trovärdigheten i den information som erbjuds.

Men medan gräset gror, så är jag med och matar kon, bland annat genom att delta i diskussionerna om ett nytt förändringsstöd vid Presstödsnämndens sammanträde.

tisdag 14 april 2015

Regeringens sega bredband

I går släppte den rödgröna regeringen nyheten att den tänker fullfölja Alliansregeringens satsning på bredbandsutbyggnad. Självklart presenteras detta som en egen nyhet! Men egentligen handlar det om en senfärdighet att ge svensk landsbygd snabbt bredband. Pengarna, sammanlagt 3,25 miljarder finns i förslaget till nytt landsbygdsprogram. Centerpartiet förhandlade hårt och framgångsrikt för att få med medlen i det EU-program som ska bidra till landsbygdens utveckling. Allt var klart redan i höstas att gå vidare med det till Bryssel.

Men några förhandlingar och påtryckningar för att få programmet godkänt har inte den rödgröna regeringen gjort. Därmed står alla fiberföreningar och väntar på att pengarna ska komma. Seg hantering är bara förnamnet.

måndag 13 april 2015

På väg mot Falun...

... är jag ju inte riktigt än, men vid lördagens distriktsstämma med Centerpartiet i Sörmland valdes jag till ombud till partistämman i september. Det ska bli jätteroligt med ännu en stämma och den här gången räknar jag med att ha ett par motioner att försvara.

lördag 11 april 2015

Dags för distriktsstämma i Flen

Årsmötes- och stämmosäsongen är inte över än. I dag är det dags för distriktsstämma med Centerpartiet i Sörmland. Vi ska fatta sedvanliga beslut som hör till ett årsmöte, behandla motioner och lyssna till riksdagsledamot Johan Hedin. Det ska bli trevligt att träffa centervännerna igen

torsdag 9 april 2015

Mindre ensamt med Bertil-Bo

Igår och idag skriver lokaltidningen om en äldre man som inte får plats på kommunens äldreboende, trots att han är till åren kommen och krämporna börjar bli allt fler. Men värst är ensamheten.

Det är alldeles omöjligt att som utomstående bedöma om mannen är i behov av en plats. Allt brukar ju inte komma fram i en artikel och det är behoven som ska styra. Tyvärr är det nog så att kraven, vilket borde vara detsamma som behoven, blir högre ju färre lediga platser som kommunen har. Det är i grunden fel. Biståndet, alltså bedömningen av vilket stöd personen behöver, ska avgöras av tydliga kriterier, inte av hur ekonomin för stunden ser ut.

Centerpartiet har lagt förslag om att bygga ett "Bertil-Bo" i Katrineholm. Det är en sorts multihus med förskola, skola och äldreboende allt i ett. Ett hus där man inte skulle behöva vara ensam, om man inte ville det själv. Ett sådant hade passat perfekt för den som klarar en del av vardagsbestyren men inte alla och som dessutom känner sig ensam. Bygg Bertil-Bo! Det är inte försent att ombestämma sig!

onsdag 8 april 2015

ROT gynnar folkhälsan

ROT-avdraget, avdraget för att låta fackmän göra reparationer och ombyggnader, har även effekter på hälsan. I en artikel i Dagens Nyheter i dag pekas på att när en fackman får göra jobbet, så minskar olycksrisken markant.

De förändringar av avdragsrätten som regeringen förväntas föreslå i nästa vecka kommer alltså att påverka folkhälsan negativt. Vi kan räkna med fler skador på grund av fall, skärsår med mera, när fler blir "gör-det-självare".

Det finns alltså fler argument för att behålla ROT än att det drabbar många småföretag, framförallt på landsbygden.