tisdag 21 april 2015

Återremiss för att göra bolagsordningen laglig

En del tyckte att gårdagskvällens sammanträde med kommunfullmäktige var rörigt och snurrigt. Andra tyckte att det var roligt att det blev debatt och att varje röst räknades. När det var dags att godkänna de nya bolagsordningarna och ägardirektiven för Katrineholms Vatten och Avfall AB samt för Sörmlands Vatten och Avfall AB hade jag kvar synpunkterna från kommunstyrelsen om styrelsens storlek, om värdet av att ha ersättare och om allmänhetens rätt till insyn. Men sedan ärendet varit i kommunstyrelsen hade rapporten kommit från revisorernas granskning av Sörmland Vatten. Revisorerna var tydliga med att dagens bolagsordning inte följer kommunallagens krav från 2013. Inte heller det nya förslagen tog upp detta.

Så här föll mina ord i fullmäktige:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Nu har vi ärendet om Sörmland Vatten och Avfall AB uppe för beslut och vi kan ta ärendena i rätt ordning och inte välja någon styrelse innan kommunfullmäktige har fattat beslut om hur den ska utses.

Centerpartiet ser fördelarna med att organisera försörjningen av vatten och hanteringen av avfall i ett gemensamägt bolag mellan de tre samverkande kommunerna Vingåker, Katrineholm och Flen. Det är nödvändigt att samarbeta för att använda resurserna klokt.

Men ett samarbete behöver inte betyda att det är majoriteterna i de berörda kommunerna som ska styra över bolaget. Eftersom frågorna som hanteras berör merparten av alla kommuninvånare är det rimligt att styrelsen har en bred sammansättning.

I den reservation som Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna lade i kommunstyrelsen finns våra yrkanden. Vi anser att styrelsen ska vara så stor att representanter från oppositionen kan beredas plats. Likaså motsätter vi oss att suppleanterna tas bort.

Minskningen av styrelsen leder till en minskad demokratisk insyn i bolagen och risken är stor att diskussionen i styrelsen blir begränsad.

Vi motsätter oss också att skrivningen om offentlighetsprincipen tas bort. Det är inte fel att förtydliga att offentlighetsprincipen gäller.

Det här var vad som stod klart vid kommunstyrelsens sammanträde. I kommunfullmäktiges handlingar finns en rad revisionsrapporter. I lekmannarevisorernas berättelse för Sörmland Vatten gör revisorerna (på sidan 63 i tilläggsdokumentet eller sidan 3 i revisionsberättelsen) en markering att det från 1/1 2013 skett ändringar i Kommunallagen vad gäller det fastställda kommunala ändamålet för bolaget. Revisorerna skriver: ”Vi noterar att det inte finns något skrivet i bolagsordningarna om de kommunalrättsliga principerna – självkostnad, lokalisering och likabehandling.”

Problemet är att det inte gör det i de nya förslagen till bolagsordningar heller. Den aktuella skrivningen är den samma och alltså inte enligt vad lagen säger. Min slutsats blir då – gör om, gör rätt.

Jag yrkar därför bifall till vår reservation i kommunstyrelsen, som finns med i kommunfullmäktiges handling.

Och återremiss av bolagsordningarna, vad gäller ändamålet så att det följer lagstiftningen och skrivningar om de kommunalrättsliga principerna – självkostnad, lokalisering och likabehandling förs in."

Centerpartiets förslag om återremiss fick stöd av övriga partier i oppositionen och efter votering 20-30 vann vår minoritetsåterremiss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar