onsdag 22 juni 2016

"Jag sponsrar väl vad jag vill"

Ja, ungefär så skulle Göran Dahlströms svar på min fråga om det är förenligt med ett engagemang i fossilfritt Sverige och att sponsra motortävlingar kunna sammanfattas. Nu uttryckte Dahlström det inte exakt så, men han tog upp allt möjligt annat - exempelvis utsläpp med anledning av Vasaloppet - för att bevisa att utsläppen från den aktuella motortävlingen i Katrineholm inte var så farlig sett i ett sammanhang.

Så här löd mitt anförande:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare

Jag har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om motorsponsring är fossilfritt.
För att det ska bli någorlunda begripligt för dem som följer fullmäktige via närradion och webben, så läser jag upp frågan:

I november 2015 beslutade kommunstyrelsen att Katrineholm ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det innebär att Katrineholm står bakom deklarationer som klargör att världen måste bli fossilfri och att kommunen kan visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat ge sponsringsbidrag till Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening om 40.000 kronor för att arrangera Katrineholms Speedshow 2016.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande:

Anser du att sponsringen ligger i linje med kommunens åtagande att arbeta för att minska utsläppen och bidra till ett Fossilfritt Sverige?

Eftersom det varken blev ett tydligt ja eller ett nej, så kunde jag fortsätta så här:

Tack för svaret, det var klargörande. Nu blir det en väldig uppförsbacke i att göra Katrineholm fossilfritt, för hur ska det bli trovärdigt, arbetet, när den ena handen gynnar fossila utsläpp och den andra försöker att begränsa det? Det blir dubbelmoral och det betyder inte att det blir dubbelt så bra.

Klimatet kräver att vi ställer om och då behövs insatser göra i närmiljön och på det nationella och internationella planet.

Det var tydligt. Innebär det att att Katrineholms kommun ska lämna initiativet Fossilfritt Sverige, eftersom inte hela kommunorganisationen kan leva upp till det? Eller var det här sista gången som du sponsrar motorsport som använder sig av fossila drivmedel?"

Nej till vägförenkling

Nix, kommunalrådet Lars Härnström (M) vill inte förenkla hanteringen av vägbidragen. Så här försökte jag få honom att ändra sig:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag har ställt den här interpellationen till Lars Härnström om enklare vägar till vägbidragen av olika skäl. Dels för att Centerpartiet i Alliansregeringen, där även Lars Härnströms parti Moderaterna ingick, starkt drev på för att genomföra regelförenklingar. Jag minns också att Lars Härnström på den tiden som hans parti var i opposition verkade för ”en väg in” i den kommunala administrationen, vilket också får ses som en förenkling.

Lars Härnström var också den som fick försvara de märkliga vägbidragsriktlinjerna, när de skulle slingra sig igenom kommunfullmäktige för några månader sedan. Det var extra märkligt att Härnström ledde striden mot sina partibröder som på andra stolar än de moderata var motståndare mot förslaget.

Nåväl, ett dåligt förslag kan alltid förbättras. Jag och Centerpartiet uppmärksammades på att Nyköpings kommun har ett enkelt och tydligt system. Skillnaden är stor.

I Katrineholm måste vägföreningarna ta sig igenom krångliga riktlinjer för att förstå om de kan ha rätt till bidrag, de får fylla i en ansökan och sedan ska vägen kontrolleras av kommunens representant utöver den kontroll som Trafikverket utför i vanlig ordning.

Centerpartiet vill se en annan ordning. I Nyköping behöver vägföreningarna endast ta del av två A4-papper för att göra en ansökan. Då är det ena bladet själva ansökan med alla uppgifter som krävs.

De regler som gäller i grannkommunen är att bidraget ska gälla underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden. Vägen måste vara minst 200 meter lång, i hela sin längd vara färdväg till en fast bostad, den ska vara framkomlig och öppen för allmän trafik året runt samt att vägen ska hållas i ett, vägtekniskt sett, acceptabelt skick.

Hur det acceptabla skicket är förtydligas med följande mening: ”Plogning, sandning, hyvling/sladdning, grusning och dammbindning ska utföras i den omfattning som krävs för att vägen ska behålla sin hållbarhet och funktion. Samma sak gäller diken, trummor och andra nödvändiga anordningar för vägen.”

Detta är enkelt och tydligt. Den som ansöker försäkrar att ”vägen i hela den angivna längden är färdväg för bebodda, fasta bostäder (året-runt-bostäder) och att vägen uppfyller villkoren för kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden.”
Denna ansökan kan också göras elektroniskt. Den väg Nyköping valt är enkel och tydlig.

Men detta är tydligen för enkelt. Det ska vara krångligt i Katrineholm. Den enda förenkling som Lars Härnström kan tänka sig är att ansökan ska kunna göras elektroniskt.

Jag vet att det jäser ute på landsbygden utifrån de nya reglerna som är krångliga och som gör att vissa vägföreningar inte längre får något bidrag, utan får bekosta allt underhåll själv.

Beskedet är tydligt – dra bort och försvåra. När det i stället kunde ha varit förenkla och minimera kommunens administrativa arbete och kontroll. Där skulle besparingarna kunna göras."

tisdag 21 juni 2016

Locket på om Logistikcentrum

Nej, socialmoderaterna vill inte prata om Logistikcentrum. Det blev locket på, när kommunfullmäktige i Katrineholm skulle få en rad frågor besvarade genom en gemensam interpellation från oppositionen.

Så här sa jag i debatten:

"Interpellationen hade tre enkla frågor för Göran Dahlström och Lars Härnström att besvara. De må vara att den första frågan kan ha någon anknytning till det överklagade beslutet som Göran Dahlström hänvisar till, men de övriga två frågorna har det definitivt inte.

Det är demokratiskt hånfullt att inte bemöda sig om att besvara dem.

Då måste tolkningen bli att det är okej för övriga nämnder och ”kostnadsställen” att hantera sin ekonomi på samma sätt, alltså att de kan göra utbetalningar utifrån bristfälliga underlag och att de kan gå utanför budget?

Det måste också betyda att det har funnits, kanske inte bara risk, utan verkligen förelegat jävsituationer inom kommunledningsförvaltningen? Om inte så varit fallet, då hade ni ju kunnat svara på den frågan, den har inte något med beslutsprövningen att göra?

Det här bevisar bara att det är något konstigt med turerna kring Logistikcentrum, att det finns saker som inte tål att vädras i en frisk, demokratisk och öppen debatt.

Det här kommer inte att kunna tigas ihjäl. Centerpartiet och övriga i oppositionen kommer att fråga vidare."

Otillgängligt för en del

I går var min motion om tillgängliga sammanträdesrum uppe för beslut i kommunfullmäktige i Katrineholm. Ungefär så här lät mitt inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här motionen handlar om att Katrineholms kommun ska ha åtminstone ett sammanträdesrum som är anpassat för personer med funktionsvariationer.

Avsikten från mig och från Centerpartiet är ingen ska förhindras av ta ett förtroendeuppdrag och kunna fullfölja det även om personen har en funktionsnedsättning.

Motionen har beretts genom att en inventering har gjorts av de sammanträdesrum som används och det har också skett vissa förbättringar av tillgängligheten.

Men fortfarande är det egentligen bara här i Safiren som vi har ett sammanträdesrum som är någorlunda anpassat, det vill säga där alla yttranden och yrkanden sker från talarstolen eller från presidiet och på så sätt ger möjlighet för alla att uppfatta vad som sägs.
Jag anser att tillgänglighet handlar om att du ska kunna delta i ett sammanträde på samma villkor oavsett vem du är. Du ska kunna höra vad alla säger och då behöver det finnas mikrofoner som standard.

Jag är därmed inte nöjd med att motionen är besvarad, den borde ha varit bifallen.

Jag yrkar därmed att motionen ska bifallas."

Centerpartiet fick stöd av Vänsterpartiet för motionens krav, att det ska finnas åtminstone ett sammanträdesrum i kommunen med full tillgänglighet. Övriga ledamöter tyckte att det var bra som det är.

måndag 20 juni 2016

Lång dags färd mot natt

Dagens program präglas av kvällens sammanträde med kommunfullmäktige i Katrineholm. Det finns mycket smått och gott på dagordningen, motioner, frågor och årsredovisningar.

Jag har planerade inlägg i flera frågor och det brukar kunna bli fler.

Sannolikt blir det en lång dag med ett långt sammanträde som avslutning. Det kan bli en lång dags färd mot natt.

söndag 19 juni 2016

En svart vecka

Verkligheten är ibland väldigt tung. För en vecka sedan spreds nyheten om massakern i Orlando, där ett 50-tal brutalt sköts ner och ungefär lika många sårades. Våldet är ofattbart och svårt att ta till sig. Det går att peka ut USA:s frikostiga vapenlagar som en orsak till illdådet, men det är naturligtvis inte hela sanningen. Med färre vapen blir det logiskt sett färre vansinnesdåd. Eller rättare sagt, de får kanske inte samma tragiska utgång. Men det är ändå människor som utför dåden, människor där spärrarna har släppt. Därför måste samhället också arbeta för goda värderingar och för att erbjuda psykiskt sjuka människor hjälp.

Lika tungt som dådet i Orlando var det att senare i veckan höra om attentatet mot parlamentsledamoten Jo Cox. Likheterna med vad som hände Anna Lindh är slående. En ung kvinna, politiker på toppnivå och väl synlig i debatten drar på sig vreden från en man i samhällets politiska ytterkanter. Hur kunde det ske? Hotbilden var känd.

Ja, varje illdåd är ett för mycket. Det ena, i USA, handlade om alla människors lika rätt och värde, det andra om människors demokratiska rättigheter att organisera sig och yttra sig i samhällets tjänst. Båda är förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Båda angreppen måste mötas med demokratiska samtal om grundläggande samhällsvärderingar. Uppgiften är precis så stor och så viktig.

I miljöarbete krävs ambitioner

Katrineholms-Kurirens ledarskribent sågade min och Centerpartiets motion om mikroplaster. Det har jag skrivit om tidigare här på min blogg Här följer min replik på ledartexten:

"Det är inte svårt att hoppa höjdhopp om ribban läggs lågt. Katrineholms-Kurirens ledare 16/6 anser att Centerpartiets förslag i motionen att förbjuda inköp av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster är ogenomförbart. Att tro att något är omöjligt, innan man ens har gjort en ansats att prova är att lägga ribban lågt. Det gagnar inte miljöarbetet och ger absolut inte några resultat som kan få fisken att trivas bättre i vattnet.

Mikroplaster som finns i haven och som det hänvisas till i motionen är plastfragment mindre än fem millimeter som kommer från finfördelat plastskräp eller som är plast i mikroskopisk storlek. Det är den mikroskopiska plasten från hygien- och rengöringsmedel som motionens inköpsförbud riktar sig mot.

Handling är ofta mycket miljövänligt. Att sluta köpa det som man vet är skadligt ger resultat. Se exempelvis bojkotten mot klorblekt papper. Det ledde till att andra metoder togs fram.

För ungefär ett år sedan gav kommunstyrelsen i Göteborg kommunens upphandlingsbolag ett uppdrag att se till att ”stadens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast.” När kommunfullmäktige fattat samma beslut blev Göteborg först i landet med att sätta stopp för mikroplasterna i den egna verksamheten.

Det som enligt ledarskribenten skulle vara ogenomförbart i Katrineholm innan det ens är utrett är alltså fullt möjligt i Göteborg.

Centerpartiet kommer att fortsätta att driva frågan om en giftfri vardag. I miljöarbetet kan ambitionen inte vara lägre än så."

torsdag 16 juni 2016

Inte alla kan gilla motion mot mikroplaster

För nästan en vecka sedan lämnade jag in en motion om att kommunen ska införa ett inköpsförbud mot hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster. Mikroplaster i de här produkterna används för att förbättra konsistensen eller som slipmedel. Men när de kommer ut i haven, för plastpartiklarna är i mikroskopisk storlek och stoppas inte av vanliga reningsverk, då blir de fiskmat. Fisken väljer hellre plast än plankton och resultatet är att den går mot en säker död. Det här har forskningen visat och det uppmärksammades av Vetenskapsradion i ett inslag.

Vi kan ju inte ha hav fulla med skräpfisk eller plastfiskar! Mikroplasten måste stoppas och en väg är då att begränsa användningen, vilket jag försöker göra genom motionen.

I dagens ledare i Katrineholms-Kuriren uppmärksammas min motion. Motionen bedöms "ambitiös, men ogenomförbar", vilket jag förstås finner mycket märkligt. Jag har redan skrivit en replik som skickats iväg till ledarredaktionen.

Det är klart att det är genomförbart! Andra har gjort det, varför skulle Katrineholm inte kunna?

Värna blåljuspersonalen

Jag skriver i dag under en gemensam debattartikel tillsammans med Annie Lööf och Johan Hedin om vikten om att värna blåljuspersonalen. Artikeln är publicerad i Katrineholms-Kuriren och lyder i din helhet som följer:

De finns där när vi som mest behöver dem. När vi befinner oss i nöd, när vi är maktlösa, när vi måste ha hjälp.

Det kan handla om någons hem som fattat eld, en morfar som drabbats av en hjärtinfarkt eller en butik som rånats mitt på blanka dagen. Vi talar om poliser, brandmän och ambulanssjuksköterskor, nuförtiden omnämnda som blåljuspersonal.

I dessa svåra lägen, ofta förknippade med förlust, sorg och lidande, är blåljuspersonalen en ovärderlig resurs. De gör skillnaden mellan laglöshet och rättvisa, mellan liv och död. De är på många sätt samhällets hjältar. Det är de flesta överens om.

Tyvärr är det inte alla som håller med. Vi har de senaste åren sett en oroande trend, där blåljuspersonal utsätts för våld och hot. Det kan handla om allt ifrån hindrande av utryckning till rent planerat våld mot dem som jobbar med att rädda liv. Det kan vi aldrig någonsin acceptera.

Att hota eller använda våld mot blåljuspersonal måste få kännbara konsekvenser. Vi vill därför införa en ny brottsrubricering: Våld mot alarmeringstjänstanställda.

Det innebär att brandmän och ambulanssjuksköterskor får samma rättsliga skydd som poliser och bedöms utifrån samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman. Det handlar om fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. Det skulle ge ett starkare skydd för dessa samhällsviktiga yrkesgrupper.

Vi vill också kriminalisera hindrande av utryckning, som i dag bara finns i trafikförordningen och leder till böter. Detta för att få ett tydligare rättsläge och göra det lättare för polisen att lagföra personer som ägnar sig åt denna typ av beteende.

För att komma tillrätta med problemen måste vi agera på flera olika plan, inte minst genom att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbete. Men vi måste även agera skarpt från politiskt håll.

Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt. Håller du med? Skriv under #blåljusuppropet. Vi har redan fått in tusentals underskrifter – men vi behöver fler.

Annie Lööf (C), partiledare

Johan Hedin, (C), rättspolitisk talesperson

Inger Fredriksson, (C), gruppledare Katrineholm"

tisdag 14 juni 2016

Nu smider vi planer...

I år firar Stora Malms Centerkvinnor 70 år. Vi har stora planer på hur det ska firas och ikväll samlas styrelsen för att få ner de vilda idéerna i en mer konkret verklighet. Jag har hört att man funderar på att sjunga julsånger... Eller var det 70 år gamla psalmer? Ambitionerna är tveklöst höga!

måndag 13 juni 2016

På väg mot papperstidningen

I fredags "gjorde jag press" med anledning av den motion om att stoppa mikroplasterna som jag och Centerpartiet lämnade in. Idag ligger texten på Katrineholms-Kurirens hemsida och imorgon finns den nog med i papperstidningen.

söndag 12 juni 2016

Domkapitlet var roligare förr...

Ett av mina uppdrag är att vara ledamot av Strängnäs stifts domkapitel. Ett domkapitel är en nämnd eller styrelse som fungerar bitvis som ett personalutskott, som hanterar personalfrågor, bitvis har vi betoningen på "dom", det vill säga vi ska se till att den verksamhet som Svenska kyrkan står för inom stiftet bedrivs på det sätt som vi är överens om enligt Kyrkoordningen. En hel del av detta är av förklarliga skäl sekretessbelagt och vi som är ledamöter har avgivit tysthetslöften för att betona allvaret i uppdraget.

Till de mer offentliga plikterna hör att domkapitlet godkänner präster och diakoner i en examen med påföljande vigning. I dag har det varit prästvigning i Strängnäs domkyrka med efterföljande lunch i biskopsgården.

Och det var där som förrförre biskopen Jonas Jonson avslöjade att domkapitlens sammanträden var mycket roligare förr. Förr det var när Svenska kyrkan var statskyrka och hade ansvar bland annat för folkbokföringen. Då hade domkapitlet ansvar också för namnfrågor och kunde avgöra om det var ett lämpligt namnval som föräldrarna hade gjort...

Nu vill jag väl inte påstå att det skulle vara roligare att försöka slita namnfrågor, även om jag förstod det som att man även då försökte resonera sig fram till ett beslut som skulle göra alla parter nöjda. För det är så en god kompromiss ser ut. Den är varken svart eller vi, den har hela gråskalans nyanser.

lördag 11 juni 2016

Stoppa mikroplasterna

I går lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm. Den handlar om att få stopp på användningen av mikroplaster. Kommunen kan se till att det inte köps in några produkter som innehåller mikroplaster och man kan också bidra till att informera om vilken skada plasterna kan orsaka. Ny forskning visar att fiskyngel inte bara äter plast, utan att de till och med väljer plast före plankton. Det är inte bra.

Här följer motionen i sin helhet:

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Inköpsförbud för artiklar
som innehåller mikroplaster

Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina ekosystemen. Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har nyligen publicerat en studie i tidskriften Science, som visar hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än naturliga plankton. Plasten leder till döden, antingen direkt genom att den stoppar matsmältningen eller genom att plasten förändrar beteendet så att ynglet lättare blir till ett byte. Försöket gjordes med vatten med nivåer av mikroplast som motsvarar vad som mätts upp i kustnära områden i Östersjön.

(Den som vill läsa mer om forskningsresultaten hänvisas till följande källor: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6446394
http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=6754&area=2,5,10,15,16,19,34&typ=artikel&lang=sv
Lönnstedt O.M., Eklöv P. 2016 Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. Science (doi: 10.1126/science.aad8828))

Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever där. Mikroplaster kommer från många olika källor som t.ex. slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion, tvätt av t.ex. fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter och hygien- och hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika rengöringsmedel.

I avvaktan på utredningar och ny lagstiftning finns de åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa användning av denna typ av produkter i kommunens egna verksamheter. Vi kan också medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa produkter har på miljön.

Centerpartiet yrkar:

att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.

Katrineholm 10 juni 2016

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Regionreaktion

Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbund Sörmland, svarar som väntat på Katrineholms-Kurirens ledare om regionbildningen. Alla medlemmar tycker som Viking Jonsson, det är enkelt och klart.

Men medlemmarna i regionförbundet, som är Sörmlands kommuner och landstinget, har inte hörts. Det är partierna i länet som har varit med i diskussionerna om regionbildningen. Det är en viss skillnad, får man tillstå.

Att sjukvården har organiserat sig i sjukvårdsregioner är en sak, en optimal regionbildning är en annan. Det handlar om hur människor rör sig och hur de kan röra sig. Faktum kvarstår att Katrineholm, Nyköping och Oxelösund har goda förbindelser med Östergötland och Norrköping. Det måste vägas in när det är dags att bilda regioner.

torsdag 9 juni 2016

Regioner behöver folkligt stöd

Katrineholms-Kurirens ledare handlar idag om regionbildningen och om hur Regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S) agerar mot alla som har synpunkter på regionkartan.

Jag kan dela kritiken. Det finns all anledning att diskutera, ha synpunkter och lägga förslag till den kartritning som har skett. Framförallt handlar det om det folkliga stödet, om att låta människor och organisationer få tycka till om förslaget. För oss som bor i kanten av en region är det inte självklart vilken region som det är bäst att tillhöra.

Katrineholm har tydliga band med Östergötland, liksom det är viktigt att ha fungerande "transportband" mot Stockholm.

Men det viktiga med regionbildningen är att flytta statlig makt närmare de berörda. Om detta skriver Carola Gunnarsson och Annie Lööf i en gemensam artikel.

tisdag 7 juni 2016

När man kan det är det ingen konst...

I dag var det dags igen för den årliga traditionen att gå på Konst på åsen. Det är som alltid en upplevelse att vandra i en försommarvacker natur och titta på konstverk som aldrig slutar att förvåna...

Här följer några smakprov. Jag anger inte konstnär eller namn på verket, eftersom det är känslan som är viktigast...

Sätt stopp för skräpfisken

Plast på fel ställe är ett otyg. Det finns plast som vi ser med blotta ögat, men minst lika farlig är den plast som vi inte kan se - mikroplast eller nanoplast. Vetenskapsradion berättar om hur den där plasten som vi inte kan se blir fiskmat. Fiskarna i försöken väljer hellre den plastiska skräpmaten än riktig plankton. Det är skrämmande!

Det måste bli ett stopp för plast på fel plats. Det måste ske genom en kombination av förbud, reningsmetoder och ändrat beteende hos oss konsumenter. Du och jag kan göra mycket för att minska användningen av plast. Egen väska i butiken är en början, att noga läsa innehållsdeklarationer är en annan för att se till att inte hudvården innehåller plastaktigt slipmedel eller konsistensgivare. Dessutom ska all plast som kan återvinnas hämna i plastinsamlingen.

Mycket behöver göras för att sätta stopp för skräpfisken. För vi vill väl fortfarande kunna äta fisk utan risk?

söndag 5 juni 2016

Som fisken i vattnetJa, hur kan internationella Miljödagen firas bättre än med vatten? Centerpartiet hakade på kommunens miljödagsarrangemang i Julita vid Öljarens strand. Där deltog Sportfiskarna med att visa vad som döljer sig under ytan på den grunda sjön. Här får dock fiskarna komma tillbaka till sitt rätta element.