onsdag 2 september 2015

Släpp in tandvården i familjecentralen

Vid kommunstyrelsen i Katrineholms senaste sammanträde behandlades förstudier på löpande band. En av dessa studier handlade om att starta en familjecentral. Det är ett gammalt förslag som har stötts och blötts länge, men som har fallit på ekonomin.

Det är nu en bra förstudie som har tagits fram, men det som saknas är att få med tandvården i sammanhanget. Det är jätteviktigt att den förebyggande tandvården kan nå alla familjer på att bra sätt, för att berätta om vad du själv kan göra för att dina barn ska få den bästa starten.

Majoriteten tyckte inte som Centerpartiet, så jag reserverade mig mot beslutet enligt följande:


"Reservation angående Dnr KS/2015:347 Förstudie om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar

Bakgrund
Det finns många fördelar med att inrätta en familjecentral och det är en fråga som har diskuterats länge i Katrineholms kommun. I förstudien saknas dock en aktör, som skulle kunna tillföra kompetens till familjecentralen och också ha behov av tidiga möten med familjerna. Det handlar om Folktandvården, som har en uppsökande verksamhet för barn som mycket väl skulle kunna inrymmas i en familjecentral.
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:
Yrkande
Att ”tandvård” tillförs i beslutssatsen så att den får följande lydelse:
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överlämna förstudien om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral, förebyggande tandvård och socialtjänst samverkar till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.”
Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.
Katrineholm 26 augusti 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar