torsdag 28 maj 2015

Fler måste höras om handelspolicyn

Igår skickade en enig kommunstyrelse tillbaka förslaget till Handelspolicy för Katrineholms kommun. Huvudanledningen var att bereda den ytterligare med synpunkter från fler instanser. Och möjligen att några punkter kommer att utgå.

Från Centerpartiets sida uttryckte jag mig så här om förslaget till handelspolicy:

"Handelspolicyn är ett vackert layoutat dokument. Dock saknas policyn förankring och kan knappast ses som ett dokument som kan vara styrande för hur Katrineholms kommun ser på handel i hela Katrineholms kommun. De remissinstanser som har fått yttra sig tycks slumpartat utvalda och här saknas helt lanthandlare på landsbygden. Även om de kanske inte haft tid att besvara en remiss, så borde de åtminstone ha fått frågan.

Detta dokument angår inte enbart handeln som näring, utan lika mycket kunderna och kommunens egen organisation. Policyn måste därför även sändas på remiss till berörda nämnder, vilka bör vara service- och tekniknämnden, kultur- och turismnämnden samt bygg- och miljönämnden. För att i någon mån få med kundperspektivet kan kommunens pensionärsråd och handikappråd yttra sig över policyn. Lika naturligt skulle det vara att skicka ut förslaget till sockenråden/bygderåden.

Centerpartiet har utöver detta synpunkter på skrivningarna under rubriken Framtida planer, som är missvisande och där särskilt stycket om omgörningen av torget inte hör hemma i policyn. Vidare bör texten i övrigt under rubriken skrivas om så att den omfattar vad som planeras och som kan påverka handeln utanför stadsgränsen."

Ett visst gehör blev det alltså för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar