torsdag 28 maj 2015

Landsbygdsfientlig VA-plan

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde skickades förslaget till VA-plan för Katrineholms kommun ut för utställning. Planen handlar om hur kommunen ser på vatten- och avloppshanteringen inom Katrineholms kommun. Det kan låta som ett litet oskyldigt dokument, men man kan bedra sig. Eftersom det fanns med en skrivning i förslaget, som innebär att bostadsbyggande på landsbygden skulle försvåras, så gjorde jag en markering vid mötet genom att begära att skrivningen skulle tas bort.

Så blev nu inte beslutet. Här följer mitt yrkande:

"Alla kommuner ska ha en VA-plan. Katrineholms kommuns förslag till ny plan har tagits fram av en arbetsgrupp och en styrgrupp. I styrgruppen från Katrineholms kommun har endast majoriteten haft representanter. Centerpartiet har därför inte kunnat påverka arbetet under processen att ta fram en ny plan.

I planen finns ett citat som saknar källhänvisning. Citatet är dock anmärkningsvärt, eftersom det starkt skulle begränsa möjligheten att bygga på landsbygden, det vill säga motverka landsbygdsutveckling. Centerpartiet motsätter sig därför denna skrivning.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Yrkande
Att godkänna förslaget till VA-plan för Katrineholms kommun med ändringen att texten under 2.3 Översiktsplan ”Att lokalisera ny bebyggelse inom befintliga strukturer är viktigt för en hållbar utveckling av landsbygden ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det utvecklar den service och infrastruktur som finns och medför att värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden kan bevaras. Lokalisering av ny bebyggelse ska i huvudsak ske längs med stråk där det finns befintlig infrastruktur och service, till exempel kommunalt vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, fibernät, skola eller handel.” utgår."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar