tisdag 18 november 2014

Olämpliga platser att bygga på

Politik är inte bara att vilja. Politik är att kunna, det vill säga veta hur man driver opinion och påverkar. Att Centerpartiet i Katrineholms kommun har jobbat hårt för frågorna om att inte bebygga området mellan Furuliden och Skogskyrkogården, som inledningsvis benämndes Djulö gärde och som senare har döpts om till "Eriksbergsvägen" har förhoppningsvis en hel del uppmärksammat. En annan fråga är frågan om att bebygga Stortorget.

Båda dessa frågor berörs i Översiktsplanen för Katrineholm del staden, som nu har varit uppe för beslut i kommunfullmäktige. Här fullföljde Centerpartiet frågan genom yrkanden - som föll - och påföljande reservation mot kommunfullmäktiges beslut.

Nedan följer mitt anförande i debatten:


"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Nu har Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden efter en lång resa kommit till kommunfullmäktiges bord för beslut.

Det finns mycket som är bra i den här planen. Men det finns två punkter som Centerpartiet hela tiden under processens gång har invänt mot och som vi också nu, här i kommunfullmäktige har synpunkter på.

Centerpartiet anser att det är olämpligt att bygga området som benämns Eriksbergsvägen och vi vill därför att det utgår ur planen. Området har höga naturvärden och det är viktigt för friluftslivet.

Även om den plan för ett nytt bostadsområde mellan Furuliden och Skogskyrkogården och Djulö gärde som nu har presenterats har gjorts om och inte är lika omfattande som tidigare, så innebär det att ett värdefullt naturområde reduceras väldigt kraftigt. Det som återstår av naturområdet blir en korridor mot Djulö gärde.

Jag vet vad detta område betyder för många katrineholmare, som en del av promenadstråket djulörundan. Jag vet också att Lars Härnström, möjligen ironiskt men inte alldeles säkert, talar om att göra hela Djulö gärde till en golfbana.

För Centerpartiet är åkermarken viktig att bruka och inte förbruka. Även av det skälet vill vi freda området för att inte riskera att det börjar knapras på åkermarken med krav på fortsatt bebyggelse.

Den andra punkter som vi har synpunkter på är Stortorget. Centerpartiets uppfattning är att det är viktigt att freda detta från nya, stora fastigheter. Det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande. I detta ingår möjligheter till torghandel – den delen får gärna utökas - och andra aktiviteter som kräver plats.

Centerpartiet yrkar därför återremiss på förslaget i syfte att arbeta in följande ändringar:

Området för byggnation vid Furuliden, benämnt Eriksbergsvägen, ska utgå.

Stortorget ska fredas från nybyggnation. Ett torg ska vara ett torg som en öppen mötesplats för människor."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar