fredag 21 november 2014

Höga värden är inget påhitt

I dag har Katrineholms-Kuriren mitt debattinlägg infört om området "Eriksbergsvägens" naturvärden, vilket är ett motiv till att Centerpartiet inte vill se det bebyggt.

Här följer inlägget i sin helhet:

När kommunfullmäktige i Katrineholm i måndags debatterade Översiktsplanen del staden, i vilken området ”Eriksbergsvägen” finns planlagt för bostäder, anklagade Gudrun Lindvall (MP) mig för att ha hittat på att området har höga naturvärden, vilket är ett skäl till att Centerpartiet vill spara det. För om det hade varit så, alltså att området haft höga naturvärden, så hade Miljöpartiet inte velat se det bebyggt. Nu var det, enligt Lindvall, ett område med blandad granskog.

Det är möjligt att vi har olika uppfattningar om vad som är höga naturvärden. Det är rent av troligt. I debatten hävdade jag att det finns både upplevda och verkliga naturvärden och hänvisade till Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen yttrade sig över området i samband med fördjupningen av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar.
Så här skriver Naturskyddsföreningen om området:

”området öster om Furuliden bör bevaras som naturområde. Området är mycket välbesökt och har alltså ett stort rekreationsvärde. Dessutom har området höga naturvärden. I området har föreningen påträffat ”rödlistade” arter (arter som är utrotningshotade eller hänsynskrävande) såsom knärot (orkidé), kandelabersvamp och tallticka. Området består av olikåldrig tallskog med betydande inslag av äldre träd. Detta gör skogsområdet värdefullt ur naturvårdsynpunkt. Förekomsten av signalarter stärker denna bedömning. De signalarter som föreningen påträffat är grönpyrola, blodticka och grovticka. Signalarter är arter som visar att det område där de förekommer har höga naturvärden”.

Vidare står det i den fördjupade planen om området mellan Skogskyrkogården och Furuliden följande:

”Skogen mellan Skogskyrkogården och Furuliden beskrivs som en barrblandskog med relativt grov tall. Hällmarken och de döda träden är värdefull för flertal hotade arter.”

Citaten ovan är hämtade från Katrineholms kommuns hemsida. Det är möjligt att den lokala naturskyddsföreningen har fel och att även kommunen i naturvårdsprogrammet från 1994, som citeras i den fördjupade planen, gör en felaktig bedömning, det vill säga står för en bedömning som inte Gudrun Lindvall kan dela.

Jag konstaterar enbart att det är fler än Centerpartiet som sett områdets naturvärden och som vill spara det åt eftervärlden.

Inger Fredriksson
gruppledare för Centerpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar