söndag 28 januari 2018

Gräs har andra egenskaper än plast

Plast kan vara en fantastisk produkt i vissa lägen och om plasten är producerad på ett bra sätt. Men plast kan också vara helt fel. I onsdags fattade kommunstyrelsen i Katrineholm beslut om en ny handlingsplan för dagvatten. Det behöver finnas planer för hur regnvatten ska tas om hand för att inte orsaka översvämningar och för att våra reningsverk inte ska behöva hantera vatten som inte direkt är avloppsvatten.

Handlingsplanen talar för att dagvatten ska hanteras lokalt och gärna genom infiltration, där grön växtlighet kan ta upp föroreningar och förhindra att de kommer ut i grundvattnet. Detta talar för att kommunen ska värna om grönytorna för avvattning och ”avgiftning”.

Under hösten 2017 ersatte Katrineholms kommun vissa grönytor längs den tidigare genomfarten med plastgräs. Det är ett dött material som inte levererar några ekosystemtjänster i form av avvattning eller genom att ta upp föroreningar. Konstgräset motverkar därmed handlingsplanens syfte.

Så kan det inte få vara, ansåg jag och Centerpartiet, och vi föreslog att kommun skulle ta tydlig ställning om detta genom att slå fast att konstgräs/plastgräs inte ska förekomma i gaturummet.

Tyvärr var jag ensam i kommunstyrelsen att tänka på det viset, men kanske kan något parti har ändrat sig, när ärendet kommer upp i fullmäktige.

Man vet aldrig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar