onsdag 20 april 2016

Hör folket om torghusbygget

På kommunfullmäktiges dagordning i måndags kväll stod Kristdemokraternas motion om att ordna en folkomröstning om torghusbygget. Så här löd mitt inlägg, där jag försökte förmå majoriteten att bifalla motionen:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Centerpartiet har fört en rak linje när det gäller förslagen om att förse Stortorget med nya byggnader. Vår syn är inte nya hus som ger torget liv, utan det är människor och aktiviteter. Därför yrkade vi avslag till att avsätta medel till arkitekttävlingen och vi drev frågan om att förhindra byggnationen på Stortorget som en valfråga. Dessutom har vi yttrat oss vid alla tillfällen i detaljplaneprocessen.

Förslaget om byggnation på Stortorget är en fråga som engagerar.

Här handlar det dock om Katrineholms historia, om de riksintressen som är förknippade med stadens framväxt kring järnvägen. Katrineholms kommunledning har inte någon stolt historia av att lyssna till opinioner eller av att låta enskilda medborgare lägga förslag som behandlas i god politisk ordning. En folkomröstning enligt motionens intentioner skulle visa på ett förändrat synsätt, där majoriteten är beredd att lyssna till kommuninvånarnas synpunkter och därefter ta ställning. En folkomröstning blir därmed en utveckling av folkinflytandet.

Mot bakgrund av detta yrkar jag och Centerpartiet bifall till motionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar