torsdag 21 april 2016

Lite av varje om bokslutet

Veckan har varit intensiv. När det är så hinner jag inte sköta min blogg på allra bästa sätt. Men här kommer det anförande som jag höll om bokslutet i måndags.

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

I lördags kväll var här stor gala – Katrineholmsgalan. Katrineholms kommun var klädd till fest – i dag är vi i den grå vardagen och ska debattera kommunens bokslut för 2015. Användes pengarna rätt? Gjorde kommunen rätt saker? Kunde resurserna ha använts på annat sätt?

Ja, självklart kunde siffrorna och bokstäverna varit annorlunda i bokslutet, om Centerpartiet fått igenom våra förslag. Exempelvis så skulle den buffert som vi i Centerpartiet anser behövs för att möta svängningar inom äldreomsorgen ha kunnat täcka upp för vård- och omsorgsnämndens underskott.

Revisorerna ger oss stöd i detta, när de i sin berättelse pekar på att ”Även vård och omsorgsnämndens problem att klara sin verksamhet inom budgetram behöver hanteras. Hur förändringar i demografi och ökad vårdtyngd ska hanteras i förhållande till resurstillgång anser vi behöver uppmärksammas ytterligare.”

Det är ganska precis det som vi motionerade om från Centerpartiets sida i en motion om behovet av buffert. Men vi var antagligen för tidigt ute med vårt förslag.

Gick då året bra?

Revisorerna konstaterar att den finansiella måluppfyllelsen är mycket stark. Men så kommer de till verksamhetsmålen och är alls inte lika övertygade. Endast två av tio uppfylls. Verksamhetsmålen måluppfyllelse är svag.

Vad gör vi åt den kritiken? Sänker kraven eller ökar insatserna? Ett ytterligare alternativ är att göra dokumenten mindre ”mål-niga”. Jag känner viss sympati för den senare lösningen.

I fjol så kom diskussionen om bokslutet mycket att handla om Logistikcentrum med anledning av de fakturor och utanordningar som uppmärksammats av media. Beslutet om ansvarsfrihet sköts upp till kommande kommunfullmäktige och majoritetsbeslutet blev att bevilja ALLA ansvarsfrihet utan någon särskild granskning av kommunstyrelsens ansvar för Logistikcentrum. Revisorerna skulle dock göra en genomgång senare under året.

Revisorernas rapport om Logistikcentrum har inte varit hos kommunfullmäktige. Det vi kan se nu är sju kritiska rader från revisorerna, som sammanfattar granskningen på följande sätt: ”Vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har följt lagstiftning, projektdirektiv och delegationsordning avseende Logistikcentrum. Bedömningen är att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyll.”

Det är väldigt diplomatiskt uttryckt. ”Kommunstyrelsen har inte helt följt lagstiftningen, inte följt projektdirektiv och delegationsordning.” Vad får det för konsekvenser, att kommunen inte har följt lagen? Och varför har inte kommunstyrelsen behandlat rapporten?

Frågorna hopar sig och det är märkligt att en fråga som har väckts i kommunfullmäktig inte kommer tillbaka för avrapportering i kommunfullmäktige.

Det finns också anledning att vara kritisk till de ”delade affärerna”, Shared Business Services, som innebär att KFAB och KIAB tvingas köpa administrativa tjänster av kommunen. Revisor Marita Bengtssons skrivningar är skarpa om de delade affärerna som inte har fungerat tillfredsställande och där revisorn rekommenderar styrelsen och VD att förstärka den interna kontrollen kring de ekonomitjänster som levereras från kommunen. Det är inte acceptabelt att ekonomin sköts på ett sådant sätt att det vållar bolagen extra kostnader.

Ytterligare som är intressant i materialet kring bokslutet är sidan 174 i kommunfullmäktiges handlingar, där PWC har gjort en sammanställning över hur ekonomin för nämnderna har förändrats över året, det vill säga de avvikelser som har rapporterats. Särskilt intressant är Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens ekonomiska utveckling, där kommunstyrelsen omfördelade medel vid aprilsammanträdet. Det är inte helt tydligt hur det ligger till, men sammanställningen skulle kunna tolkas som att socialnämnden kunnat redovisa ytterligare 11 miljoner i underskott och vård och omsorgsnämnden ett sammanlagt underskott om närmare nio miljoner. Det vore bra om det blev tydligt hur det ligger till."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar