onsdag 26 april 2017

Katrineholm behöver en samhällsbyggnadsnämnd

Kommunens organisation kunde fungera mycket bättre, om vi införde en samhällsbyggnadsnämnd. Jag har lagt det förslaget i en motion. Idag var det dags för behandling av förslaget i kommunstyrelsen. Utan att skicka den vidare till berörda nämnder avfärdar Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) iden.

Så jag var tvungen att tillsammans med Sten Holmgren, som för dagen fick tjänstgöra, reservera mig mot beslutet. Även Joha Frondelius från Kristdemokraterna ställde sig bakom att motionen borde bifallas.

Så här skriver vi i reservationen:

"Motionen handlar om att bilda en samhällsbyggnadsnämnd för att förtydliga kommunens organisation så att nämndorganisationen motsvarar förvaltningsorganisationen. Vi har sett konsekvenserna av otydligheten, där en förvaltning ska betjäna tre nämnder. Vi har också sett ett demokratiskt underskott, när medborgarna har svårt att veta var de kan utkräva ansvar. Det finns dessutom en överhängande risk att viktiga framtidsinvesteringar aldrig blir föremål för en politisk diskussion, då de förminskas till en rad i en investeringsbudget.
Öppenhet och förankring är viktigt i en kommuns verksamhet. Vi anser att det är läge att förändra och förbättra den politiska organisationen genom att bilda en samhällsbyggnadsnämnd som i stort svarar mot samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Detta blir ännu mer aktuellt om den aviserade flytten av turismfrågorna genomförs.

Motionen har tyvärr endast beretts av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, som avfärdar motionens förslag med att organisationen är ”fastställd för innevarande mandatperiod”.

Förslaget får varken det nämndyttrande som det förtjänar genom att motionen behandlas av berörda nämnder – Bygg och miljönämnden och Service och tekniknämnden – eller någon intellektuellt hederlig argumentation som förklarar varför Skills farhågor, som framfördes 2011 och som föranledde motionen, inte är aktuella.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar