måndag 3 april 2017

Värna vårat vatten

I dagens nummer av Katrineholms-Kuriren skriver jag tillsammans med Kristina Yngwe och några till från Sörmland om regeringens försiktighet när det gäller att skydda vårt viktiga dricksvatten.

Så här skriver vi:

Det har snart gått över ett år sedan regeringen fick dricksvattenutredningen presenterad för sig. Sedan dess har vi varken hört eller sett något förslag på området, trots att vattenbristen är närvarande och akut.

Centerpartiet presenterade i höstas att vi vill se en regional samverkan för planering och skydd av vattentäkter, det som förser oss med dricksvatten. Vi ser nämligen behovet av kommunalt och regionalt deltagande.

Med framtida ökade risker på grund av ett förändrat klimat såsom förorening av vatten, torka och översvämning behöver våra kommuner arbeta långsiktigt för att skydda och strategiskt ta hand om våra dricksvattentäkter. Då vatten inte känner kommungränser behöver vi ett synsätt som är regionalt anpassat för planering och skydd.

Det blir även alltmer krävande att säkra en trygg dricksvattenförsörjning. Höga hälso- och säkerhetskrav ställs och flera aktörer behöver involveras i arbetet. Exempelvis, markägarna påverkas i hög grad vid skapandet av vattenskyddsområden. Det är därför viktigt att vi tar med markägarna i processen. Här behöver regeringen stärka förutsättningarna till dialog.

För Centerpartiet är klimatarbetet en fortsatt prioritet. Världen står idag inför en stor klimatutmaning, med höjda temperaturer och smältande isar. Vattenbristen i Sverige ska ses som en konsekvens av detta. Det vi så länge tagit för givet kan bli en bristvara, vilket det har varit och fortvarande är i många delar av Sverige. Att skydda vårt dricksvatten är därför en viktig framtidsfråga.

Det vi saknar i regeringens så kallade klimatoffensiv är faktiska minskningar av klimatutsläppen. När vi satt i regeringsställning gav våra åtgärder resultat och vi minskade utsläppen samtidigt som tillväxten ökade. Med Miljöpartiet i regering har utsläppen istället ökat.

De föreslår även en verkningslös kilometerskatt och flygskatt med låg klimatnytta. Vi vill istället för att införa kilometerskatt och flygskatt med låg klimatnytta underlätta för transportindustrin att ställa om, använda mer biobränsle och ta del av ny teknik.

Till skillnad från regeringen tar vi ett bredare grepp om dricksvattenförsörjningen. Hoten mot dricksvattnet är flerfaldiga och lösningarna likaså.

Centerpartiet har presenterat flera förslag för förebyggande åtgärder för att rena, stoppa och hindra spridning av exempelvis läkemedelsrester och kemikalier i reningsverken.

Vi är redo att ta ansvar nu och framåt för en trygg och säker dricksvattenförsörjning.

Kristina Yngwe (C)
miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.
Martina Johansson (C)
distriktsordförande Sörmland
Inger Fredriksson (C)
gruppledare Katrineholm
Gunnar Österberg (C)
gruppledare Vingåker"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar