tisdag 25 april 2017

Mycket ekonomi blir det

Denna vecka går i ekonomins tecken. Igår fattade kommunfullmäktige i Katrineholm beslut om kommunens bokslut, idag är det bolagsstämmor med KFAB och KIAB och imorgon sammanträder kommunstyrelsen och lägger fram planeringsförutsättningarna, de ramar som nämnderna ska planera sin verksamhet efter under kommande år.

Så här sa jag om bokslutet i debatten igår:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här blir en vecka med mycket ekonomi. Idag ska vi anta kommunens bokslut för 2016, imorgon är det bolagsstämma med KFAB och KIAB och på onsdag beslutar kommunstyrelsen om planeringsförutsättningarna för 2018 och framåt.

Det här är beslut som hänger ihop, om än kanske lite väl intensivt, när våren vill få en att göra annat än att fördjupa sig i siffror och bokstäver om vad som varit och det som kommer.

2016 gav ekonomiskt sett ett gott resultat. ”Nämnderna”, alltså verksamheten gav för första gången på mycket länge ett överskott. Visst har det skjutits till mer pengar till Socialnämnden och barnantalet har inte blivit fullt så stort som beräknat, tjänster har inte tillsatts och annat har kanske inte blivit gjort, men i stort är det mycket positivt att nämnderna har klarat ut sin verksamhet med de pengar som har avsatts till det.

Det finns dock mörka orosmoln. Det handlar om sjukfrånvaron, som är oacceptabelt hög. Det ger inte någon god bild av Katrineholms kommun som arbetsgivare. Det måste vara en prioriterad uppgift att jobba med detta.

Ett annat mörkt moln är äldreomsorgen.

Vi har sett nyhetsinslag om äldres risk för undernäring.

I bokslutet står det: ”Mätningarna under 2016 visar att ungefär hälften av brukarna som fått en riskbedömning bedöms ha risk för undernäring, av kvinnorna är det en något högre andel än av männen.” Vad betyder det egentligen? Har alla brukare ingått i mätningen? Eller är det de som ligger i farozonen – vilka de nu är – som har riskbedömts och av dem så har hälften bedömts ha risk för undernäring? Det som är tydligast i texten är att det är kvinnor som är mer drabbade än män.

Oavsett vilket, så anser Centerpartiet att det är ett underbetyg för kommunens vård och omsorg med undernärda brukare. Det kan aldrig vara god omvårdnad att de äldre som kommunen har ansvar för är undernärda. Här måste det till en förändring.
Även hemtjänsten är ekonomiskt sett ett sorgebarn. Centerpartiet har lagt förslag om att införa reserver för att möta oförutsägbara förändringar inom hemtjänsten. Det har inte majoriteten velat lyssna till. Visst kan underskottet inom kommunens hemtjänst handla om arbetssättet, om teknik och praktik och om organisation, men det kan också bero på att verksamheten förändras under året på ett sätt som inte går att förutsäga, exempelvis när vårdtyngden ökar och det krävs dubbelbemanning. Med reserver går detta att möta.
Vi måste satsa på våra äldre och Centerpartiet kommer att visa på det i de planeringsförutsättningar som vi presenterar inför kommunstyrelsens beslut på onsdag.

Imorgon är det som jag tidigare sagt bolagsstämmor för KFAB och KIAB. Kommunrevisor Marita Bengtsson noterar i revisionsberättelsen till bolagen att de ”delade affärerna”, Shared Business, fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Det har gått fyra år sedan de delade affärerna, där bolagen köper administrativa tjänster av kommunen, skulle vara fullt införda, och fortfarande finns det så stora brister att bolagets lekmannarevisor finner det angeläget att notera detta? Det här infördes för att skapa ekonomiska fördelar, som aldrig tycks infrias. Dags att göra om och göra rätt!

Centerpartiet noterar att kommunens investerings- och exploateringsbudget är omfattande. De investeringar som görs medför en årlig kostnad i avskrivningar.

Av årsredovisningen framgår att kommunen använde 58 procent av de budgeterade medlen. Det är en allt för stor avvikelse, anser Centerpartiet. Genomsnittet bland Sveriges kommuner ligger på 80 procent av det budgeterade beloppet. Katrineholms kommun borde dels dra ner på investeringarna inför de stora investeringar som väntar i nya skolor och nytt äldreboende och ha en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka investeringar som verkligen behövs och som kommer att genomföras under året. Centerpartiet ställer sig därför inte bakom den ombudgetering som föreslås av majoriteten.

Centerpartiet yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut punkterna ett och två och avslag på tredje punkten angående ombudgetering till förmån för de investeringar och exploateringar som Centerpartiet föreslagit i budget för 2016.
Det är alltså samma yrkande som finns i reservationen i handlingarna."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar