söndag 29 november 2015

Uppsiktsplikten gäller även bolagen

Onsdagens kommunstyrelsesammanträde innehöll en punkt som kunde tyckas vara verkligt alldaglig, nämligen delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB, KFAB, och Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

I vanliga fall brukar ett sådant dokument inte väcka någon större uppmärksamhet, utan lugnt och stillsamt läggas till handlingarna. Men den här gången hade styrelsen och verkställande direktören varit ovanligt skarpa i sina ordval.

Enligt min och Centerpartiets mening borde inte kommunstyrelsen nöja sig med att lägga berättelsen till handlingarna, utan ta reda på mer om det som beskrevs i texten och vidta eventuella åtgärder. Det var ingen mer än jag och Sten Holmgren från Centerpartiet som delade den uppfattningen, vilket gjorde att vi fick lämna in en reservation.

I den skriver vi:

"I delårsrapportens förvaltningsberättelse för Katrineholms Fastighets AB framhåller verkställande direktören och styrelsen framförallt tre synpunkter som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver förhålla sig till.

I den första noteringen påpekas att om merparten av den nybyggnation som föreslås görs i KFAB:s regi, så innebär det att balansomslutningen fördubblas och att det blir en högre hyresnivå för kommunen. Konsekvensen, som bolaget ser det, är att kommunens ekonomi måste stärkas och att kommunen också måste svara på frågan vad som ska ske med övertaliga lokaler.

Den andra noteringen handlar om bolagets syn på underhållsbudgeten, där det budgeterade underhållet för 2015 uppgår till 39,1 kronor per kvadratmeter, vilket kan jämföras med underhållet för 2008 som var 62,5 kronor per kvadratmeter för de kommunala verksamhetslokalerna. Och vi citerar ”Styrelsen, VD och bolagets lekmannarevisor har under lång tid påtalat farorna med att fastställa underhållsbudgeten på en för låg nivå i förhållande till de behov som finns.”

Den tredje noteringen är följande skrivning: ”KFAB vill även uppmärksamma att Katrineholms kommun önskar införa en ny hyresmodell inom AO Verksamhetslokaler. Innebär den nya hyresmodellen att självkostnadsprincipen inte längre blir vägledande kommer resultatet att försämras och innebära en mångmiljonförlust för 2015.”

Detta är tre synpunkter som förtjänar att uppmärksammas och utredas närmare. Det räcker därmed inte, enligt vår mening, att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelseledamöternas uppdrag är att ta ansvar för kommunens verksamhet inklusive bolagen och agera, där så är nödvändigt.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet att kommunstyrelsen skulle besluta att:

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda och återkomma med redovisning till kommunstyrelsen om de av KFAB framförda synpunkterna på nivån på framtida underhåll av verksamhetslokaler, höjd hyresnivå på grund av nybyggnationer i egen regi samt konsekvenser av en ny hyresmodell.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 november 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet Sten Holmgren, Centerpartiet"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar