måndag 16 november 2015

Välkomna och behövda

På begäran...

Eller ja, här följer mitt anförande från dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige i Katrineholm:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

De mörka krafterna som härjar får aldrig övervinna ljuset. Därför måste vi fortsätta att arbeta med demokratiska krafter och bygga trygghet. Det är precis så enkelt. Och svårt.

Så trots allt som hänt i Paris och i världen är det vi gör här, nu idag, i god demokratisk ordning och i öppenhet, viktigt. Det vore önskvärt om fler slöt upp bakom våra demokratiska krafter och aktivt tog ställning genom att bli medlem och engagera sig i ett politiskt parti som står upp för alla människors lika värde och rättigheter och för ett samhälle och en värld där vi lever tillsammans i trygghet. För vi behöver bli fler.

Centerpartiet står för en närodlad politik, en politik där fler beslut ska fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer.

Det här är Centerpartiets utgångspunkter, när vi formar vår politik för Katrineholm.

Vad betyder det för 2016 och framåt? Ja, utöver att vi självklart kommer att fortsätta att lägga motioner och driva frågor här i fullmäktige och i media av olika slag så finns det som vi vill göra i vår budget för de närmaste åren.

Varje dag läser och hör vi om flyktingströmmarna som kommer till Sverige. Det är öden som berör. Skulle inte också vi fly för att söka oss en bättre framtid om våra liv hotades, om personen som ringde på dörren inte var en fredlig granne som Rune Öhlin utan kom från säkerhetspolisen eller en organisation som du knappt kan namnet på, men som vill hämta dig eller dina närmaste till förhör?

Jo, vi skulle se oss om efter andra möjligheter. Nu knackar flyktingarna på dörren till Sverige. En del av dem kommer att hamna i Katrineholm. Oavsett om de är flyktingbarn eller mer vuxna så får vi som kommun och enskilda vara med och dela ansvaret.
Vi kan inte säga nej. Vi måste lösa detta – också. Med hjärta och hjärna.

Överenskommelsen om flyktingmottagningen - Migrationsuppgörelsen - öppnar för nya och bättre förutsättningar. Centerpartiet anser, precis som tidigare, att Katrineholms ska vara med och dela ansvaret med Sveriges övriga kommuner med avsikten att de som kommer till oss ska känna sig välkomna och behövda.

Vi måste hjälpas åt. Centerpartiet ser föreningslivets betydelse för en fungerande kommun. Utan ideella insatser stannar samhället. Vi kommer att behöva frivillighet och engagemang än mer under de närmaste åren, när såväl Katrineholms som Sveriges befolkning ökar med nyinflyttning från andra delar av världen. Det är då helt fel väg att gå att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen.

Centerpartiet har sagt nej till att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen och vi har också sagt nej till de avgiftshöjningar som föreslås inom vård- och omsorg samt inom bildningsnämnden. I båda dessa fall drabbar avgiftshöjningar människor som redan i dag lever med små marginaler. Så vill inte vi i Centerpartiet att det ska vara – de besparingar vi gör i vår budget lägger vi inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Med ett Katrineholms som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten liksom det behövs bostäder. I planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor ser vi möjligheterna att förverkliga ”Bertil-bo”, ett multihus för boende, äldreboende, skola och skola kan samsas under samma tak. För att bygga in gemenskap – där alla behövs.
Vad satsar vi då på i vår budget? Ja, utöver att ge föreningslivet oförändrade förutsättningar och hålla igen på taxorna för äldre så har vi lagt en reserv för volymökningar inom hemtjänsten – precis som vi ville göra enligt den motion som vi lade för en tid sedan och som kommunfullmäktige röstade ner. Vi tror nämligen inte att allt går att förutsäga utvecklingen enbart genom att veta kommuninvånarnas åldrar.

Vi vill också göra vår vardag giftfri genom att låta KFAB göra en miljöutredning om läget inom förskolorna.
Vi satsar självklart också på landsbygden!

Service och tekniknämnden får utökad ram för att påbörja en upprustning av badplatser på landsbygden och för att utöka satsningen på mer närodlad mat.

Centerpartiets vill öka öppettiderna på ungdomsgården i Valla, för vi vet att det behövs.

I vår investeringsbudget finns medel till ytterligare fyra aktivitetsparker under 2016, enligt den förstudie som presenterats. Det betyder att vi vill se aktivitetsparker i Valla, Julita, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö och Björkvik. Vi har också med medel till nyanläggning av badet vid Klubbetorp i Björkvik.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att ta vara på hela Katrineholm och vid alla beslut göra hållbara val. Det finns mycket att bygga vidare på och vi får inte låta mörkret segra. Det är vår uppgift att med demokratiska medel bidra till en ljusare framtid.

Jag yrkar bifall till Centerpartiets förslag till övergripande plan och budget för 2016 till 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar