torsdag 31 mars 2016

Låt folkets röster höras om Stortorget

Strax före Påsk samlades kommunstyrelsen i Katrineholm för sitt marsmöte. Det fanns många olika ärenden på dagordningen. Ett handlade om Kristdemokraternas motion om att ordna en folkomröstning om bygget på Stortorget. Centerpartiet var det enda partiet som yrkade bifall till motionen. (Kristdemokraterna har ingen ordinarie plats i kommunstyrelsen och kunde därför inte yrka något.)

Av den anledningen fick jag lov att reservera mig mot beslutet, med följande text:

"Centerpartiet har fört en rak linje när det gäller förslagen om att förse Stortorget med nya byggnader. Det är inte nya hus som ger torget liv, utan det är människor och aktiviteter. Därför yrkade vi avslag till att avsätta medel till arkitekttävlingen och vi drev frågan om att förhindra byggnationen på Stortorget som en valfråga. Dessutom har vi yttrat oss vid alla tillfällen i detaljplaneprocessen.

Förslaget om byggnation på Stortorget är en fråga som engagerar. Det är också en fråga som handlar om Katrineholms historia, om de riksintressen som är förknippade med stadens framväxt kring järnvägen. Katrineholms kommunledning har inte någon stolt historia av att lyssna till opinioner eller av att låta enskilda medborgare lägga förslag som behandlas i god politisk ordning. En folkomröstning enligt motionens intentioner skulle visa på ett förändrat synsätt, där majoriteten är beredd att lyssna till kommuninvånarnas synpunkter och därefter ta ställning. En folkomröstning blir därmed en utveckling av folkinflytandet.

Mot bakgrund av detta yrkade jag bifall till motionen. Då mitt yrkande avslogs reserverar jag mig mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar