tisdag 1 mars 2016

Kommunen snävar in vägbidraget

Principerna för hur Katrineholms kommun ska betala ut bidrag till kommunens enskilda vägar var uppe till debatt vid kommunfullmäktiges februarisammanträde. Debattbidraget om "populism" har jag kommenterat i ett annat inlägg. Här följer det inlägg jag höll i sakfrågan.

Ungefär så här föll orden:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

För oss i Centerpartiet är det solklart att både stat och kommun ska stötta de enskilda vägarna på landsbygden. De har avgörande betydelse för att hela Sverige och hela kommunen ska kunna leva, eftersom vägarna möjliggör boende på landsbygden.

Kommunikationernas betydelse för landsbygden fanns med i vårt lokala valprogram och det är naturligtvis inte av en tillfällighet. Centerpartiet har också på riksplanet sett till att statsbidragen har höjts under vår tid i regeringen och vi agerar i riksdagen, genom Anders Åkesson, för att det ska bli enklare för vägföreningarna att arbeta. I Finland ges vägföreningarna själva förtroendet att ändra andelstal efter de förändringar som sker, vilket skulle sänka kostnaderna väsentligt jämfört med dagens krav om lantmäteriförrättning.
Men ärendet idag handlar om vad vi gör i Katrineholm för att hela kommunen ska leva.

När förslaget om nya normer för de kommunala vägbidragen i Katrineholm var på väg upp på kommunstyrelsens dagordning i december, lyckades jag och Centerpartiet bromsa förslaget genom att ifrågasätta att förändringarna inte hade presenterats för berörda vägföreningar i kommunen.

Det var rimligt, ansåg vi i Centerpartiet, att dessa föreningar fick lämna sin syn på saken, precis som andra föreningar får göra när deras frågor behandlas. Förslaget togs tillbaka och vägföreningarna fick en kort tid på sig att lämna in synpunkter.
Det förslag som kommunstyrelsen fattade beslut om nu i januari såg exakt likadant ut som det som lades fram i december. Kommunledningen hade hört, men inte lyssnat.

För Centerpartiet var det viktigt att ge kommunala bidrag till vägar på motsvarande grunder som Trafikverket ger, att budgetmedel ska finnas så att bidraget kan betalas ut årligen och att det ska räknas upp med lämpligt index. Vi vill också återställa bidraget till den nivå det hade innan det konfiskerades.

Så svaret från Centerpartiet är ett tydligt ja. Vi vill se ett permanent kommunalt bidrag till de enskilda vägarna i Katrineholms kommun och det ska inte vara lika snävt i kategoriseringen som i det förslag som nu ligger.

I vårt gemensamma yrkande i kommunstyrelsen tar vi upp just de här svagheterna i förslaget till nya riktlinjer för bidrag till enskilda vägar.

Eftersom bidraget är viktigt för landsbygden, så kan det inte dess vara eller icke vara avgöras om det finns medel anslagna eller inte. En sådan skrivning ska INTE finnas med i några riktlinjer och jag har inte lyckats hitta bland övriga dokument som handlar om bidrag till olika föreningar att det finns med en sådan skrivning någonstans. Den är inte rimlig.
Bidraget ska också uppräknas med lämpligt index.

Med detta yrkar jag och Centerpartiet bifall till vår reservation från kommunstyrelsen angående förslaget till riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar