torsdag 30 mars 2017

Torgförd nyhet

Idag har lokalradion torgfört min och Centerpartiets reservation mot majoritetens beslut att sälja en stor del av Stortorget för att göra det mindre genom att bebygga det. Lokaltidningen Katrineholms-Kuriren skriver också om detta.

Så här skrev jag själv om det hela:

"Reservation angående Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

Centerpartiet anser att det är människorna som gör ett torg levande och att det inte kommer att skapas genom att Stortorget bebyggs. Därför är vi i grunden motståndare till nya byggnader på torget. Det är också mycket diskutabelt att Socialdemokraterna och Moderaterna i kommunledningen är villiga att göra sig av med Katrineholms allmänna platser. Ett torg är inte en yta vilken som helst. Det är en plats för samlingar. Det är en plats för demokrati. Vilka platser i övrigt är kommunledningen beredd att göra sig av med som är etablerade i katrineholmarnas själ och hjärta?

Det underlag som kommunstyrelsens ledamöter har fått sig presenterat inför affären är undermåligt. Vilket område avses i avtalet? Är det hela torget eller är det kartans gulmarkerade yta? ”Del av” är inte alls preciserat. Det har också tidigare sagts att alla kostnader som uppkommit ska belasta byggnaden. I avtalet står dock att kommunen bekostar nödvändiga lantmäteriförrättningar och plankostnader. Så har det inte varit i andra avtal av motsvarande karaktär, exempelvis för kvarteret Alen.

Utöver den principiella frågan, att det är fel att bebygga ett torg vilket är grunden till hela affären, så är det ett för kommunen dåligt avtalsunderlag.

Mot bakgrund av detta yrkade jag avslag till förslaget.

Då mitt yrkande avslogs reserverar jag mig mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar