onsdag 23 augusti 2017

Laddstolpssatsning får vänta

Nej, majoriteten i Katrineholms kommun tycker inte att det är viktigt att planlägga för fler laddstolpar. Det blev avslag på Centerpartiets motion, trots att Katrineholms kommun är med i Fossilfritt Sverige och därmed gjort åtaganden för att minska fossilanvändningen.

Så här argumenterade jag i kommunfullmäktige för vår motion:

"Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid.”

Den här deklarationen står Katrineholms kommun bakom, eftersom Katrineholms kommun är med i Fossilfritt Sverige. Kommunen gick med i slutet av december 2015 och det välkomnar Centerpartiet.

”Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter.”

Så står det också på Fossilfritt Sveriges hemsida. Katrineholms kommun har alltså lovat att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen och att gå före.

Den här motionen från Centerpartiet handlar om behovet av laddningsstationer för att ytterligare underlätta för omställningen till hållbara transporter, det vill säga transporter med fordon som drivs med el eller fossilfria bränslen. Vi menar att samhällsplaneringen kan bidra genom parkeringsbestämmelser om installation och förberedelser för laddstationer för elfordon.

Vi anser från Centerpartiets sida att kommunen ska göra allt som den kan för att underlätta omställningen. Ett led, inte det enda, men ett viktigt, är att det finns tillgång till den infrastruktur som behövs.

Om vi nu inte nöjer oss med att Katrineholms kommun har lovat att gå före i omställningsarbetet och ser det som skäl nog att bifalla motionen, så finns det motsägelser i Samhällsbyggnadsförvaltningens syn på planarbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hävdar att det inte går att reglera laddstationer med stöd av Plan- och bygglagen, men samma Samhällsbyggnadsförvaltning hävdar i parkeringsstrategin att det går att ställa krav i planprocessen på parkeringsplatser. Det kan, dessutom, enligt samma samhällsbyggnadsförvaltning ställas mycket detaljerade krav på cykelparkering.

Någon på Samhällsbyggnadsförvaltningen måste rimligen ha fel och något av besluten – antingen beslutet om att avslå den här motionen eller att godkänna parkeringsstrategin utan ändringar vad gäller detaljregeringen – som kommunfullmäktige ska fatta är därmed felaktigt.

Jag yrkar därför bifall till motionen."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar