tisdag 7 juli 2015

En otillständig besparing

Vid junisammanträdet med kommunstyrelsen antog majoriteten kommunchefens besparingsförslag. Jag och Centerpartiet tyckte att det var en otillständig besparing, eftersom den slår hårt mot andra grupper än vad avsikten, enligt vår mening var.

Här följer den reservation som jag lämnade:

"Kommunchefen fick i mars i uppdrag att ta fram förslag på samordningsvinster och administrativa effektiviseringar i den kommunala organisationen med tio miljoner. Redovisningen i kommunstyrelsens handlingar visar att uppdraget har missuppfattats. Endast en mindre del (lokalöversyn och samordning av administration) motsvarande 2,9 miljoner kan anses rymmas inom uppdraget. De övriga förslagen innebär besparingar för föreningslivet, inklusive studieförbund, kvinnojour etc, på äldre och barnfamiljer, som får ökade kostnader och för alla nämnder som måste göra ytterligare neddragningar för att kunna inrymma avtalade lönehöjningar till kommunens personal.

Detta är otillständigt och inte något som Centerpartiet kan ställa sig bakom, eftersom besparingarna görs på fel ställen, vilket drabbar kommuninvånare och kommunanställda.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet följande:

Att kommunstyrelsen beslutar göra neddragning inom kommunstyrelsen med 11,5 miljoner, med fördelning enligt Centerpartiets förslag i planeringsförutsättningarna (kommuncentrala -4 miljoner, kommunledningsförvaltningen -2 miljoner, samhällsbyggnadsförvaltningen -3,5 miljoner samt -2,0 oförutsett).

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 17 juni 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar