måndag 31 augusti 2015

Säger nej till reserver i äldreomsorgen

Nej, kommunstyrelsen tycker inte att det behövs reserver, ekonomiska sådana, i äldreomsorgen, vilket jag och Anita Karlsson föreslog i en motion. Vi tycker att det är bra att ha reserver att ta av, till sådant som inte är förutsägbart. Nu blir det att försöka övertyga kommunfullmäktige. I väntan på det, så följer härmed min reservation i kommunstyrelsen:

"Centerpartiets motion handlar om att skapa ekonomiska reserver för att möta oväntade volymökningar inom äldreomsorgen. Även om resurstilldelningen styrs av demografin, så säger befolkningens åldersfördelning inte allt om vilka resurser som verkligen krävs under året för att möta de äldres behov. Ingen kan exempelvis förutsäga vilka hjälpbehov som kan uppkomma efter en sjukhusvistelse. Exempelvis uppstår inte behovet av dubbelbemanning på ett planerat sätt, utan det sker efter en icke alltid förutsägbar fysisk försämring.

För att då kunna möta svängningarna inom äldreomsorgen, som inte beror på antalet äldre som bor i kommunen, utan helt enkelt på deras hälsa och hjälpbehov, så behöver det finnas särskilda medel som kan tas i bruk efter ansökan. Alltså ett buffertsystem som i grunden liknar det som gäller inom Bildningsförvaltningen för antalet barn, och där förvaltningen kompenseras i efterhand om antalet barn ökar.

Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar i yttrandet att dagens system för fördelning av resurser inte är optimalt och ger motionärerna från Centerpartiet rätt i att resursfördelningssystemet behöver tillföras fler aspekter, exempelvis antalet personer i behov av insatsen och vilken typ av insats.

I motionen pekar Centerparitet på att det behövs ett system motsvarande Bildningsförvaltningen, men det är en vantolkning av motionen att skriva in hur ofta avstämningarna ska ske. Syftet med motionen är att peka ut centrala reserver som kan användas om verkligheten avviker från planen i budgeten. Detta i avsikt att de som behöver hjälp också ska få det.

Mot bakgrund av detta yrkade jag bifall till motionen. Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar