tisdag 1 november 2016

Hur ska det byggas på landsbygden?

Ibland är vi som politiker för tidigt ute. Ibland är det för sent eller så är det något annat "fel" på motioner som kommer från oppositionen. Förra måndagen avslog majoriteten i kommunfullmäktige i Katrineholm Centerpartiets motion om att införa dubbel markanvisning för att få fart på byggandet på landsbygden.

Så här sa jag i debatten:

Det är väl sällan som en motion har blivit så illa behandlad som den här. Vi i Centerpartiet lade motionen ifjol för att vi vill peka på ett verktyg, en metod, att stimulera byggnation på landsbygden, alltså området utanför Katrineholms stad.

Dubbel markanvisning, att den som vill bygga på stadsmark i stan också måste bygga utanför stan, används och fungerar i Borås och i Varberg. Det har använts i Göteborg och ska användas i Karlstad. Men det kan ingen se att det är så det förhåller sig utifrån det yttrande som Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat och som är den grund som kommunstyrelsens majoritet lutar sig mot, när den avslår motionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen avfärdar motionen med sju rader utan att på något sätt beröra de exempel som tas upp i motionen om Varberg och Borås, där dubbel markanvisning använts. Inte heller kopplingen till Översiktsplanen del landsbygden belyses. I yttrandet finns heller inte en bokstav om hur 1200 bostäder ska komma till på landsbygden, vilket är en av anledningarna till att motionen väcktes.

Centerpartiet anser inte att motionen har beretts på ett seriöst sätt, då den tydligen setts som en ren näringsfråga och inte som en del i bostadsförsörjningen i hela kommunen eller som en del i utvecklingen av den del av Katrineholm som ligger utanför staden, det vill säga landsbygden.

En liknande motion lämnades in av Centerpartiet i Nyköpings kommun. Där innehöll yttrandet över motionen en beskrivning och analys av planerad bebyggelse på landsbygden med dess tätorter samt kommentarer kring bostadsproduktionen i stort. I Katrineholm är bostadsförsörjning och landsbygdsutveckling tydligen bara näringspolitik. Det är märkligt, för att inte säga mycket märkligt.
Centerpartiet yrkade därför på återremiss i kommunstyrelsen för att få motionen belyst även ur dessa apsekter – bostadsförsörjning och landsbygdsutveckling.

Jag upprepar det yrkandet, att motionen ska återremitteras för vidare beredning. Om det faller, yrkar jag bifall till motionen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar